ОПРЕДЕЛЕНИЕ№                                    

Гр. Сливен, 30.09.2011г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на тридесети септември през две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА ,

 

като се запозна с докладваното гр.д.№ 243 по описа на съда за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба подадена от Сдружение с нестопанска цел „Общински футболен клуб Сливен – 2000” – гр. Сливен, с която предявяват против „ПФК „ЦСКА” ЕАД – гр. София осъдителни искове.

В срока по чл. 131, ал.1 от ГПК ответникът е подал отговор, в който съгласно чл. 119, ал. 3 от ГПК е направено възражение за местна подсъдност, което следва да бъде разгледано, преди да пристъпи към постановяване на определение по чл. 140, ал.1 от ГПК.

Във връзка с възражението за неподсъдност на делото пред ОС - Сливен в отговора на  ПФК „ЦСКА” ЕАД – гр. София са изложени съображения, че Сливенски окръжен съд не е компетентния съд –съобразно правилото на чл. 105 от ГПК за определяне на местната подсъдност.

Съдът намира, че възражението за местна подсъдност на делото е заявено своевременно и съдът дължи произнасяне по него.

Съдът намира, че макар и неправилно досежно процесуалната норма, която следва да намери приложение за определяне на местната подсъдност, възражението следва да се уважи.

Исковете са предявени срещу юридическо лице, поради което приложение намира не нормата на чл. 105 от ГПК, а тази на чл. 108, ал. 1, пр. 1 от ГПК, съгласно която исковете е следвало да бъдат предявени пред съда, в чийто район се намира управлението и седалището на юридическото лице.

Седалището и управлението на юридическото лице, спрямо което са предявени исковете е на територията на София – град, поради което и компетентния съд, пред който е следвало да бъдат предявени исковете е Софийски градски съд.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 118, ал.2 от ГПК съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА пред себе си производството по гр.д. № 243\11г. по описа на ОС – гр. Сливен и ИЗПРАЩА делото за разглеждане на СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД!

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Бургаски апелативен съд!

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: