ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Гр.Сливен,  25.05.2011 год.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, второ гражданско отделение, в закрито заседание на ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ МАЙ ДВЕ ХИЛЯДИ И ЕДИНАДЕСЕТА година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВОВ

           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ СВЕТИЕВА

                                                      МЛ.СЪДИЯ: СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Атанас Славов Частно Въззивно гражданско дело № 244 по описа на съда за 2011 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК

Производството е образувано по частна жалба на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЕИК:000694286 със седалище и адрес на управление гр.София, представлявано от Изпълнителния директор Р.Я. , чрез процесуалния си представител по реда на чл.32 от ГПК юристконсул Х.Н. срещу определение № …. от 18.01.2011г по гр. д. 907/2011г по описа на Сливенски РС, с което отхвърлено като неоснователно искането на жалбоподателя ответник в първоинстанционното производство да бъде препратено пред Сливенски районен съд и изпратено по подсъдност на друг местно компетентен съд в случая Районен съд гр.София. В частната жалба се твърди, че предмет на спора е неизпълнение на задължение, поето по застрахователното правоотношение, в което ищецът няма качество потребител, за да се приложи нормата на чл.113 от ГПК. Моли определението да бъде отменено и делото да се изпрати на компетентния по смисъла на чл.198 от ГПК съд.

Насрещната страна оспорва жалбата с доводи за законосъобразност на определението. Позовава се изборната подсъдност по смисъла на чл.113 от ГПК. Сочи, че предмет на делото е защита на правата на ищеца като потребител, визирани в общата разпоредба на чл.2 т.1 от КЗ Моли съда да потвърди първоинстанционното определение.

Производството по частната жалба е процесуално допустимо.

Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт

Разпоредбата на чл. 279, чрез препращане към чл. 278, ал. 4, урежда съответно приложение на правилата на въззивното обжалване. Съответното приложение на чл. 270 ГПК възлага на въззивната инстанция и служебна проверка за действителност и допустимост на обжалвания акт, преди произнасяне по частния въпрос по жалбата.

С искова молба ищецът е сезирал Сливенски районен съд, като е обосновал изрично компетентността му с нормата на чл.113 от ГПК. В исковата си молба чрез пълномощника си, ищецът е заявил, че упражнява право на избор на местната подсъдност в качеството си на потребител на застрахователна услуга, на застраховка „Бонус каско”като посочва съд по своето местожителство.

Съответно в срока за отговор ответната страна е упражнила насрещното си право на възражение за местна подсъдност, като се е позовала на общата разпоредба, указваща компетентност на съда по седалището на ответника. При тези насрещни изявления, първоинстанционният съд е надлежно сезиран със спорен въпрос относно местната му компетентност и произнесеното мотивирано определение по подсъдността е допустимо.

Съдът, като взе предвид становищата на страните и извърши проверка по данните в делото, приема за установено следното:

Обстоятелствата, изложени в исковата молба, очертаващи основанието на претендираното парично вземане, безспорно сочат квалификацията на иска, като претенция за изпълнение на задължение на застрахователя за заплащане на застрахователно обезщетение за покрит риск по имуществена застраховка "бонус каско".

Ищецът сочи, че е упражнил правата пред застрахователя - ответник, но изпълнение не е настъпило. В самата полица, представена по делото, е указано, че се застрахова автомобил, ползван за лични нужди от физическо лице, а вредоносното събитие се сочи като настъпило при неправомерно въздействие от трето лице.

При тези твърдения, че ищецът, като потребител, претендира правата си срещу ответника въз основа на специален закон - Кодекс за застраховането. Съгласно § 1 от ДР на КЗ, качество му е "потребител на застрахователни услуги" с оглед сключения с ответника договор, въз основа на който търси обезщетение за щети от неизпълнение на поети от застрахователя задължения.

Тези спорове, действително са извън особените производства за защита на нарушени права на потребителите (по специалния ЗЗП) но те са пряко свързани с реализиране на общи потребителски права.

Възможността за изборна подсъдност по чл. 113 ГПК не е уредена изрично само за потребителски спорове, а е предвидена в общите норми на основното исково производство, поради което следва да намира приложение във всички спорове между потребителя и доставчика на услуга .

Разпоредбата в случая не се тълкува разширително, а съобразно целта на закона, предоставящ повече права на икономически по-уязвимата страна в правоотношението потребителя. Това тълкуване вече е възприето и в най-новата практика на ВКС (Определение № 95 от 5.02.2010 г. на ВКС по ч. т. д. № 70/2010 г., II т. о., ТК, докладчик съдията Росица Ковачева).

Като е съобразил избора на ищеца, предоставен в специална разпоредба на чл. 113 ГПК, първоинстанционният съд не е допуснал нарушение на процесуалните правила, което следва да бъде отстранено. Постановеното определение , с което е отхвърлено искането за препращане на делото на друг съд е законосъобразно и следва да се потвърди.

Делото да се върне за продължаване на процесуалните действията от сезирания съд, посочен от ищеца, упражнил специално право на избор, дерогиращ общата подсъдност.

Настоящото определение е окончателно и не подлежи на обжалване по аргумент на чл.274 ал. 4 в вр. чл.280 ал.2 от ГПК.

По тези съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № … /11.04.2011г по гр. д.907/2011г по описа на Сливенски районен съд, с което производството е отхвърлено искането на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЕИК:000694286 със седалище и адрес на управление гр.София за прекратяване на производството и изпращане по подсъдност на друг местно компетентен съд, като

ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия по предявения иск пред` Районен съд - Сливен, на основание чл. 113 ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ