ОПРЕДЕЛЕНИЕ

31.05.2011 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД,    гражданско  отделение, в закрито   заседание на тридесети  и първи май през две хиляди и единадесета година в състав:

 

Председател: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                        Членове:       МАРТИН САНДУЛОВ

     мл.с. КРАСИМИРА КОНДОВА

като разгледа докладваното от младши съдия Кондова въззивно частно гражданско дело № 251 по описа на съда за 2011 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството се движи по чл. 274 и сл. ГПК.

С определение №  от 18.04.2011 г. по гр. д. № 1444/2011 г., Районен съд Сливен  е прекратил производството по бракоразводно дело, поради личното неявяване в съдебно заседание на един от молителите /съпругата/. За да постанови атакуваното определение първоинстанционния съд е приел, че уважителната причина, визирана в нормата на чл.330, ал.2 ГПК следва да е налице към момента на провеждане на съдебното заседание, а не към момента на подаване на молбата за развод по взаимно съгласие.

Срещу определението на СлРС е постъпила частна  жалба, подадена от молителката С.П.К., чрез процесуалния си представител адв.К. ***. Поддържа се, че са налице основания за отмяна на атакуваното определение, тъй като съда неправилно е приел липсата на уважителни причини за неявяването на молителката в съдебното заседание.  Твърди се още, че с депозирането на самата молба за прекратяване на брака между страните е направено изрично искане производството по делото да бъде проведено без личното участие на молителката К., тъй като същата пребивава постоянно в РГърция, където работи въз основа постоянен трудов договор и в тази насока са представени неоспорими доказателства. Жалбоподателката счита, че  изложените в жалбата съображения, подкрепени с писменни доказателства, представени пред СлРС сами по себе си представляват уважителна причина за отсъствието й от съдебното заседание, проведено на 18.04.2011г.

Частната жалба е постъпила в срок, редовна е и е допустима, подадена е от правно легитимиран субект, разполагащ с правен интерес от обжалване чрез съда, постановил атакувания съдебен акт.

Разгледана по същество, същата е основателна.

Обстоятелствата по делото са следните:

Гражданско дело № 1444 по описа на СлРС за 2011 г. е образувано по молба на С.П.К. *** и К.Г.К. ***, с която двамата са заявили желание за прекратяване на брака си поради постигнато сериозно и непоколебимо съгласие за развод. В молбата е направено особено искане, производството по делото да бъде проведено без личното участие на молителката К., тъй като същата работи и живее постоянно в РГърция. В подкрепа на това обстоятелство са приложени изрично пълномощно, заверено на 11.01.2011г. в посолството на РБългария в гр.Атина, РГърция. В това пълномощно, упълномощителя С.К. обективира  искане за провеждане на делото в нейно отсъствие, поради служебната й ангажираност и  невъзможност да се прибере на територията на страната  ни.

С това пълномощно, молителката упълномощава адвокат К.К. *** да подаде  от нейно име молба за развод по взаимно съгласие, да подпише от нейно име постигнатото споразумение,  относно личните и имуществени отношения между съпрузите, да направи изрично искане производството по делото да се проведе без нейното лично присъствие.

В съдебно заседание на 18.04.2011 г. молителката не се е явила лично. Била е представлявана от адвокат К.К. ***. Съдът в същото съдебно заседание  е прекратил производството на основание чл. 330, ал. 2 ГПК, като е приел, че е необходимо уважителната причина за неявяването на молителката да е налице към момента на провеждане на съдебното заседание, а не към момента на подаване на молбата.  

Настоящата съдебна инстанция намира така формираният правен извод за неправилен и необоснован.

Нормата на чл. 330, ал. 1 ГПК гласи, че при искане за развод по взаимно съгласие съпрузите се явяват лично в съдебно заседание. Съгласно чл. 330, ал. 2 ГПК, когато някой от съпрузите не се яви без уважителна причина, делото се прекратява. Личното явяване на молителите е предвидено, с оглед задължението на съда да се убеди, че съгласието за развод е сериозно и непоколебимо. Макар и текста да не изключва възможността, при наличие на уважителни причини, молителите да бъдат представлявани по силата на изрично пълномощно,  задължението за лично явяване е императивно и неспазването му води до прекратяване на производството. Участието на адвокат, изрично упълномощен по делото за развод по взаимно съгласие, не замества изискването за личното явяване на съпруга, изключение от което е допустимо при доказана от страната причина, която съдът да прецени като извинителна. Участието на упълномощен адвокат  е за да представлява страната при извършване на съдопроизводствените действия, но не и за да заяви непоколебимо съгласие за развод на съпруга, когото представлява. Трайното установяване на една от страните в друга държава не може да се третира като достатъчно уважителна причина за неявяването й пред съд.

Правилно съдът е приел, че към момента на провеждането на съдебното заседание е липсвала уважителна причина за неявяването на молителката. Предвид обаче на направеното  „особено” искане делото да се гледа без нейното лично присъствие, съдът е следвало да се произнесе  по него – дали уважава същото или не, като своевременно уведоми молителката за  решението си. В случая няма произнасяне от съда по това искане,  липсва и уведомяване на страните, с оглед задължителното им лично участие в производството, респ. предупреждение, че при неспазване на  законовото изискване за тяхното лично явяване пред съда ще последва прекратяване на производството. Като не е сторил всичко това, съдът е лишил молителката да ангажира доказателства за наличието на уважителни причини за неявяването си в съдебно заседание или пък да осигури надлежното си явяване.

По изложените съображения, постановеното определение за прекратяване на делото, следва да се отмени като незаконосъобразно и делото да се върне на Сливенски районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Воден от изложеното, съдътО  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ОТМЕНЯ Определение от 18.04.2011г. по  гр. д. № 1444/2011 г. на Сливенски районен съд за прекратяване на производството.

ВРЪЩА делото на Сливенски районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия по гр. д. № 1444/2011 г.

Определението не подлежи на обжалване

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          

                                                                                      ЧЛЕНОВЕ: