ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Гр.Сливен, 02.06.2011 год.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, второ гражданско отделение, в закрито заседание на ВТОРИ ЮЛИ ДВЕ ХИЛЯДИ И ЕДИНАДЕСЕТА година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВОВ

           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ СВЕТИЕВА

                                                      МЛ.СЪДИЯ: СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Атанас Славов Частно Въззивно гражданско дело № 270 по описа на съда за 2011 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК

Производството е образувано по частна жалба на ЗК”Л. И.” АД вписано в ТР на АВ ЕИК:*********, със седалище и адрес на управление гр.С., чрез процесуалния си представител по реда на чл.32 от ГПК юристконсул А.Г. срещу определение № …. от 17.03.2011г постановено в открито съдебно заседание по гр. д. № 5342/2009 год. по описа на Сливенски РС, с което явилия се процесуален представител на конституираното в процеса трето лице помагач на страната на ответника в първоинстанционото производство не е допуснат до участие в съдебното заседание проведено та 17.03.2011 год..

В жалбата се излагат твърдения за незаконосъобразни процесуални действия на съда, с които не е допуснат до участие в производството процесуален представител на страна в процеса и молят съда да се произнесе с определение с което отмени обжалваното определение и се произнесе с определение, с което да бъдат отменени всички съдопроизводствени действия извършени в открито съдебно заседание на 17.03.2011 год.

Насрещните страни не са изразили становище по частната жалба.

Производството по частната жалба е процесуално недопустимо, а образуваното такова следва да се прекрати.

Частната жалба не е подадена срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по смисъла на чл.274 от ГПК.

В открито съдебно заседание от 17.03.2011г постановено по гр. д. № 5342/2009 год. по описа на Сливенски РС не е допуснат до участие в производството по делото А.Х.Г. в качеството му на процесуален представител на конституираното трето лице помагач на ответника ЗК”Л. И.” АД по смисъла на чл.32 ал.1 т.3 от ГПК. В мотивите си първоинстанциония съд е приел като основание да не допусне Г. в съдебно заседание е посочи, че не е представил документи, от които да е видно, е че от кръга на лица посочени в чл.32 от ГПК, от които могат да осъществяват процесуално представителство по пълномощие. Не е представил и доказателства, че лицето А.Г. е юрист консулт на третото лице помагач и представеното пълномощно не доказва това.

Разпоредбата на чл. 274, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ГПК, определя, кръга на подлежащите на обжалване определенията като съдебни актове, а това са тези които: преграждат по-нататъшното развитие на делото и изрично посочени от закона.

Настоящето определение не попада в нито едно от посочените категории съдебни актове, определени в разпоредбата на чл. 274, ал. 1 от ГПК. Обжалвания съдебен акт е по-скоро акт, постановен от първоинстанциония съд по движение на делото.

Доколко тези действие на първоинстанциония съд са порочни и представляват ли те съществени процесуални нарушения, са въпроси които следва да се обсъждат от въззивния съд при надлежно сезиране и въззивна проверка на крайния съдебен акт на първоинстанциония съд-решението на съда.

В тази насока следва да се отбележи, че въззивната инстанция е инстанция и по съществото на спора и при констатирани съществени процесуални нарушение допуснати от страна на първоинстанциония съд, довели до ограничаване правото на защита на страна в процеса могат да бъдат санирани от второинстанционния съд. В своите правомощия въззивният съд може да събира доказателства и се произнася по съществото на спора, чл. 268 ГПК .

За недоволната страна в процеса остава възможността на чл. 266, ал. 3 ГПК при атакуване на първоинстанционото решение - да твърди тези процесуални нарушения, за да обоснове исканията си за събиране на доказателства във въззивното производство.

С оглед на изложеното, частната жалба се явява недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а въззивното производство следва да бъде прекратено.

След влизане на настоящото определение в сила, делото да се върне за продължаване на процесуалните действията от първоинстанциония съд.

По тези съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявената частна жалба на ЗК”Л. И.” АД вписано в ТР на АВ ЕИК:*********, със седалище и адрес на управление гр.София, чрез процесуалния си представител по реда на чл.32 от ГПК юристконсул А.Г. срещу определение № …. от 17.03.2011г постановено в открито съдебно заседание по гр. д. № 5342/2009 год. по описа на Сливенски РС, с което явилия се процесуален представител на конституираното в процеса трето лице помагач на ответника в първоинстанционото производство не е допуснат до участие в съдебното заседание - като недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по В. ч. гр. д. № 270/2011 год. по описа на Сливенски окръжен съд.

Определението подлежи на касационно обжалване пред ВКС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ