О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 09.06.2011 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:     

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                Мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

                         

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 282 по описа за 2011  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е образувано по повод частна жалба, подадена от процесуален представител против определение от 27.04.2011г. по гр.дело №2553/11г. на Сливенския районен съд, с което съдът е прекратил производството по делото като неподсъдно и го е изпратил по подсъдност на Сливенския окръжен съд. Твърди се, че определението е неправилно. Съдът приел, че цената на иска е 27055,87 лв., но този извод е незаконосъобразен. Съдът не е отчел обстоятелството, че са предявени субективно съединени кумулативни искове за разваляне на договор, като всеки от ищците като съсобственик, иска разваляне на своята част. Така всеки от предявените искове има цена под 25 000лв.

Насрещната страна не е изразила становище по жалбата.

С определение от 27.04.2011г. по гр.дело №2553/11г. Сливенския районен съд е прекратил производството по делото като неподсъдно и го е изпратил по подсъдност на Сливенския окръжен съд, като е приел, че цената на предявения иск е над 25 000 лева. Производството е било образувано по искова молба, с която са били предявени искове за разваляне на договор за прехвърляне на недвижим имот и учредяване право на строеж срещу задължение за строителство и разпределение право на строеж на жилищни и други обекти, поради виновно неизпълнение  на задълженията от страна на ответното дружество.

Жалбата е допустима, но неоснователна. Заявената с исковата молба претенция е за разваляне на сключения между ищците и ответното дружество договор и при това положение цената на иска е била определена правилно от районния съдия. Няма искане от съсобствениците договора да бъде развален по отношение на техните дялове, напротив изрично е посочено, че ищците претендират развалянето му в пълния му обем. Поради това напълно обосновано и законосъобразно районния съдия е приел, че в случая цената на иска се определя по правилото на чл.69 ал.1 т.4 от ГПК – данъчната оценка на имота, предмет на договора, чието разваляне се иска.

На жалбоподателите не се прегражда пътя за произнасяне със съдебен акт по същество, поради което и настоящото определение не подлежи на по-нататъшен инстанционен контрол.  

 

Ръководен от изложените съображения съдът

 

                                   О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ  БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна частната жалба, подадена от адв. Е.Х., като пълномощник на М.С.К., С.В.С. и Р.В.С. против определение от 27.04.2011г. по гр.дело №2553/11г. на Сливенския районен съд, с което съдът е прекратил производството по делото като неподсъдно и го е изпратил по подсъдност на Сливенския окръжен съд.

 

 

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: