ОПРЕДЕЛЕНИЕ

26.07.2011 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД,    гражданско  отделение, в закрито   заседание на двадесет и шести юли през две хиляди и единадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ:  СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 мл.с. КРАСИМИРА КОНДОВА

 

като разгледа докладваното от младши съдия Кондова въззивно частно гражданско дело № 284 по описа на съда за 2011 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано въз основа на  депозирана на 03.06.2011г. частна жалба, вх.№ СД 02-01-1757/03.06.2011г., подадена от „ТЕРА ТАНГРА”ООД- гр.Харманли чрез процесуалния представител адв.А.-САК и намира правно основание в чл.274 и сл., вр.чл.279 ГПК.

Атакува се разпореждане от 17.05.2011г. на РС-Нова Загора, с което е върната въззивна жалба, поради неотстраняване в срок на допуснати нередовности.

Частната жалба е редовна и допустима, тъй като е постъпила  в законоустановения срок от субект, разполагащ с правен интерес от обжалване. Срещу частната жалба е постъпило възражение от ответната страна, което е депозирано след изтичане на законоустановения едноседмичен срок за това, съгл. чл.276 ГПК, поради което съда счита, че не следва да го кредитира.

Разгледана по същество частната жалба е основателна.

С разпореждане от 01.04.2011г., НЗРС е оставил без движение подадената от настоящия жалбоподател въззивна жалба срещу решение № 18/04.02.2011г., постановено  по гр.д.№ 1048/2010г. по описа на РС-Нова Загора. На жалбоподателя е било указано в едноседмичен срок от получаване на съобщението да внесе необходимата държавна такса в размер на 80,00лв., като в противен случай жалбата ще му бъде върната. Съобщението е било връчено на жалбоподателя на 20.04.2011г. По делото не са били представени доказателства за внесена държавна такса в указания срок, поради което с разпореждане от 17.05.2011г. жалбата е върната на основание чл.262, ал.2,т.2 ГПК, поради неотстраняване в срок на допуснатите нередовности.

Разпореждането е незаконосъобразно.

 

 

 

В нарушение на закона районият съд е приел, че указанията му за отстраняване на нередовност на жалбата не са изпълнени. Въззивна жалба с вх.№ СД-02-01-968/18.03.2011г. е подадена в съда без да е внесена дължимата държавна такса. Видно от приложеното съобщение, изпратено на жалбоподателя за отстраняване на нередовностите, НЗРС е дал непълни указания. В разпореждането на съда указанията са били правилно дадени, но в съобщението до жалбоподателя, съдържанието на това разпореждане не е било дословно възпроизведено. Така например в съобщението, изпратено на жалбоподателя е указано единствено да внесе дължимата държавна такса, но не е указано да представи квитанция за това. Видно от приложената вносна бележка, държавната такса е била внесена веднага, още в деня на получаване на съобщението – 20.04.2011г., с което дадените указания са били изпълнени. Непредставянето на документ за платена държавна такса обуславя нередовност на жалбата, но указания в този смисъл не са били дадени на жалбоподателя и на това основание не може да бъде върната същата / в този смисъл е и Определение № 484/30.07.2010г. по ч.гр.д. № 409/10г., ІV г.о.ВКС/.

С оглед изложените съображения атакуваното разпореждане следва да бъде отменено, а делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия по въззивната жалба, предвид което Сливенски Окръжен съд,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТМЕНЯ разпореждане от 17.05.2011г. по гр.д. № 1048/2010г. на РС-Нова Загора.

ВРЪЩА делото на Районен съд - Нова Загора за продължаване  съдопроизводствените действия по въззивна жалба вх.№ СД-02-01-968/18.03.2011г., подадена от „ТЕРА ТАНГРА” ООД – гр.Харманли срещу решение № 18/04.02.2011г. по гр.д. № 1048/2010г. на РС-Нова Загора.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:                 

1.

                            2.