О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

    14.07.2011г., гр. Сливен

      В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,  граждански състав, в закрито заседание на четиринадесети юли, през две хиляди и единадесета година, в състав:

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ : СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

    ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

 

                 СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия КОСТОВА ч.гр.дело № 310/2011г на СлОС, за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е образувано по частна жалба подадена от К.П.Т. срещу определение от открито съдебно заседание на 30.05.2011г. постановено по гр.д. № 1349/2011г. по описа на СлРС, с което е спряно производството по делото.

В частната жалба са изложени доводи за незаконосъобразност на атакуваното определение, т.к. не са налице основанията на чл.229, ал.1 т.5 от ГПК. Твърди се, че от евентуалното установяване на престъпни обстоятелства по повод съставянето на констативния протокол, въз основа на който са начислени допълнителни киловат часа електроенергия, не зависи дали сумата е дължимата или не, респ. не зависи изхода на делото. Поради това от въззивния съд се иска атакуваното определение да бъде отменено.

Частната жалба е връчена на противната страна, която в законоустановения срок не е депозирала отговор.

След като прецени всички приложени писмени доказателства, съдът констатира следното от фактическа :

На 15.03.2011г. е депозирана искова молба от К.П.Т. против „ЕВН България Електроразпределение – Пловдив” АД – гр. Пловдив, с която е предявен отрицателно установителен иск с правно осн. чл.124 от ГПК и цена 996.26 лева.

След размяната на книжата между страните е насрочено о.с.з. за 30.05.2011г. При провеждане на същото, съдът е докладвал, че с оглед отразената в съставения констативен протокол № 001003/20.12.2010г. манипулация на данни на електромера, следва да бъде извършена проверка за извършено престъпление от компетентната РП – Сливен. С определение, постановено в о.с.з. производството по делото е спряно на осн. чл.229, ал.1, т.5 от ГПК. Сезирана е РП – Сливен с препис от протокола за проведеното о.с.з.

Частната жалба против атакуваното определение е депозирана в законоустановения срок от страна имаща правен интерес от обжалването.

Разгледана по същество е основателна.

 

 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 229, ал.1, т.5 от ГПК производството по делото се спира, когато при разглеждането на едно гражданско дело се разкрият престъпни обстоятелства, от установяването на които зависи изходът на гражданския спор. Само по себе си образуването на досъдебно производство срещу една от страните в гражданския спор вкл. по повод твърдения за извършени действия, касаещи представен и приет като доказателство по делото писмен документ, не обуславя наличието на предвидените в тази разпоредба предпоставки за спиране на производството. За да се приеме, че е налице така установеното в процесуалния закон основание за спиране на производството е необходимо в хода на производството да е разкрито престъпно обстоятелство и установяването на това обстоятелство да има значение за изхода на гражданския спор. Установяването на престъпни обстоятелства цели зачитане на последиците от наказателното производство - евентуалната присъда, в спора по гражданското дело.

В случая нито една от предвидените в разпоредбата на чл. 229, ал.1, т.5 от ГПК предпоставки не е налице. Също така, дори подобно престъпно обстоятелство да бъде установено по реда на НПК, то при липса на проведено производство по оспорване на документа в хода на гражданското производство, постановеният от наказателния съд акт не би могъл да промени изхода на гражданския спор. Следва да се има предвид още, че в конкретния случай се оспорва методиката на изчисляване на реално изразходваната електроенергия и допълнителното заплащане на нейната стойност, съгласно Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа.

По тези съображения настоящият състав на СлОС намира, че установяването на престъпните обстоятелства по реда на наказателното производство е без значение за изхода от спора по конкретното дело, поради което същото не подлежи на спиране на основание чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК.

Обжалваното определение следва да се отмени и делото да се върне на Сливенски районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Предвид изложеното, настоящия въззивен състав на Сливенски окръжен съд

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОТМЕНЯ определение, постановено в о.с.з. проведено на 30.05.2011г. по гр.д. 1349/2011г. по описа на СлРС, с което е спряно производството по делото.

 

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                  2.