О П Р Е Д Е Л Е Н И Е       N 

 

гр. Сливен, 01.07.2011 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА       

ЧЛЕНОВЕ:          МАРТИН САНДУЛОВ

                   мл.с.    КРАСИМИРА КОНДОВА                                                                                                           

 

като разгледа докладваното от  младши съдия Красимира Кондова  гр. д.  N 314 по описа за 2011  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на длъжник против действията на ДСИ, с правно основание чл. 435  ГПК и се движи по реда на чл.437  ГПК.

Жалбоподателката М.А.М. *** атакува действия на ДСИ, изразяващи се в  налагане на запор върху банкова сметка. ***, че получава пенсия за осигурителен стаж и възраст и пенсия за инвалидност, като общата сума е в размер на 206.29лв. /двеста и шест и 0,29лв./ или под минималната работна заплата, установена за страната. За доказване на това обстоятелство към жалбата е приложено удостоверение с изх.№ П-3882/12.04.2011г., издадено от НОИ – РУСО-гр.Сливен. Жалбоподателката счита действията на ДСИ за незаконосъобразни и неправилни,  насочени върху имущество, което е несеквестируемо по смисъла на чл.466 ГПК, вр. чл.23, ал.7 ЗОПДИППД и в тази връзка моли съда да  ги отмени.

Съдебният изпълнител е администрирал жалбата, като  надлежно е изпълнил  процедурата, визирана в чл.436, ал.2, пр.1 ГПК, а именно изпратил е препис от жалбата на ответната страна – КУИППД – гр.Бургас, изложил е подробни мотиви по обжалваните действия, в които заявява, че са  извършени съгласно разпоредбите на ГПК и е изпратил копие от изпълнителното дело.

 В законоустановения тридневен срок от ответната страна не са подадени писмени възражения срещу жалбата.

Съдът, след като прецени материалите, съдържащи се в изпълнителното дело, намира, че жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане. Съображенията за това са следните:

Възможността, която се предоставя на длъжника да атакува действията на съдебен изпълнител е обусловена със законов срок. Съгласно разпоредбата на чл.436, ал.1 ГПК и конкретно за настоящия случай жалбата се подава в едноседмичен срок от деня на съобщението за извършеното действие. Запорното съобщение е било надлежно връчено на жалбоподателката/ получено от сина й А.А.М. / на 31.03.2011г. Едноседмичният законов срок за депозиране на  жалба е изтекъл на 07.04.2011г., а жалбата е входирана пред ДСИ при РС-Сливен на 13.04.2011г.

Ето защо и на основание чл.436, ал.4, вр. чл.262,ал.2,т.1 ГПК, настоящия съдебен състав, намира жалбата за просрочена, поради което  следва да се остави без разглеждане като недопустима.

От друга страна следва да се отбележи, че дори и да се приеме като подадена в срок, жалбата по същество ще бъде неоснователна, тъй като в конкретния случай се касае за наложен запор в изпълнение на обезпечителна заповед на Окръжен съд –Сливен, с която е допуснато обезпечение на бъдещ иск с правно основание чл.28, ал.1 ЗОПДИППД. Наложеният запор върху процесната банкова сметка ***, а не се касае за реално изпълнение върху  сумите постъпили в  нея. Освен това за жалбоподателката съществува друг ред за защита, а именно чл.402 ГПК, вр. чл.24, ал.1 ЗОПДИППД.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата на М.А.М. с ЕГН: ********** *** А, против действия на ДСИ при Сливенски районен съд по изп.д.№ 184/2011 по описа на СИС при СлРС, във връзка с наложен запор върху банкова сметка *** М.А.М. в „Юробанк И ЕФ Джи България” АД, като  НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА  производството по гр.д. №314/2011г. по описа на Сливенски окръжен съд.

 

Определението подлежи на обжалване пред Бургаски Апелативен съд в едноседмичен срок от съобщаването му по реда на глава ХХІ ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

         ЧЛЕНОВЕ:        1.

                           2.