О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 10.08.2011 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на…десети август……………..…………………………

през две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                  Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                            Членове: РАДКА ДРАЖЕВА

МАРТИН САНДУЛОВ

при секретаря…………............... …..……………………………………и с участието на прокурора………………..…………………………..като разгледа докладваното от ………….…съдията Сн. Бакалова……… гр. дело № 333 по описа за 2011 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 435 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалбата на А.Й.Р. против отказа на ЧСИ Поля Руйчева н район на действие Сливенски окръжен съд, обективиран в протокол от 10.12.2010г. по изп.д. № 763/2010г., за прекратяване на производството по посоченото изпълнително дело. В жалбата се твърди, че счита че срещу него не могат да бъдат предприети принудителни действия, тъй като на 22.12.2009г. ЕТ „Р. – А.Р.” е прехвърлило на ЕТ „П. Й. П.” предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Вследствие на тези прехвърлителни сделки ЕТ „Р. – А.Р.” е заличен от Търговския регистър, поради което не може да бъде длъжник по посоченото изпълнително дело, тъй като е заличен като правен субект. Счита че всички понататъшни действия на ЧСИ не следва да бъдат насочени срещу него в качеството му на едноличен търговец, тъй като вече не притежава това качество и моли производството да бъде прекратено поради наличие на предпоставките на чл.433 ал.1 т.5 от ГПК.

Съдебният изпълнител в съответствие с разпоредбата на чл.436 ал.3 предложение последно от ГПК е изложил мотиви по обжалваните действия.

Съдът намира подадената жалба за недопустима. В чл. 435 от ГПК са лимитивно определени лицата и действията на СИ, които могат да бъдат обжалвани. За длъжника това са постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските, както и постановлението за възлагане, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Видно от изложеното в жалбата не се обжалва нито едно от действията, визирани в чл. 435 ал.2 и ал.3 пр. последно от ГПК, поради което жалбата на длъжника по изп.д. № 20108350400763 на ЧСИ Поля Руйчева е недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното производство по настоящото дело – прекратено.

По гореизложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на  А.Й.Р. ЕГН ********** *** 21-Г-25 против действията на ЧСИ – П. Р. с рег.№ 835 с район на действие - СлОС по изп.д. № 20108350400763, изразяваща се в отказ за прекратяване на образуваното изпълнително дело, като НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 333/2011г. по описа на Окръжен съд – Сливен.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :