О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

    15.07.2011г., гр. Сливен

      В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,  граждански състав, в закрито заседание на петнадесети юли, през две хиляди и единадесета година, в състав:

                                                      

       ПРЕДСЕДАТЕЛ : СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

    ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

 

                 СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия КОСТОВА ч.гр.дело № 337/2011г на СлОС, за да се произнесе, взе предвид следното :

 

         Производството се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

Производството е образувано по частна жалба подадена от Д.С.Г. срещу разпореждане на Районен съд – Сливен от 03.05.2011г. постановено по ч.гр.д. № 603/2011г. по описа на съда, с което не е зачетено действието на подаденото възражение по реда чл.414 от ГПК.

В частната жалба са изложени подробни доводи за недължимост на задължението, тъй като е било ремонтирано отклонение от уличния водопровод до водопроводната мрежа на жилищния блок, в който живее жалбоподателя. Тези ремонтни действия, включително и възстановяване на пътната настилка, са били за сметка на частния жалбоподател, който представя фактура за извършено плащане. Сочи се, че жалбоподателя нямал друг начин да въздейства на ВиК, освен да задържи плащането, тъй като извършените от него разходи са по – големи.

Частната жалба е връчена редовно на ответното лице, което в указания от съда срок не е депозирало отговор.

От фактическа страна се установява следното :

На 03.02.2011г. е депозирано пред РС – Сливен заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл.410 от ГПК от „водоснабдяване и Канализация – Сливен” ООД против Д.С.Г.,***.603/2011г. по описа на СлРС.

Първоинстанционния съд се е произнесъл с разпореждане от 04.02.2011г. да се издаде заповед за изпълнение срещу длъжника. Издадена е заповед № 409 от 04.02.2011г.

Заповедта за изпълнение е връчена редовно на длъжника чрез неговата дъщеря М.Д.Г., със задължение да я предаде, на 09.02.2011г. В посочения от съда двуседмичен срок възражение срещу заповедта не е постъпило, поради което с разпоредждане от 10.03.2011г. е издаден изпълнител лист, получен на 16.03.2011г.

 

 

 

 

 

Възражение, в изискуемата форма, е постъпило по делото на 03.05.2011г., /пощенско клеймо 02.05.2011г./

С разпореждане от 03.05.2011г. първоинстанционния съд, се е произнесъл като не е зачел действието на възражението поради настъпила преклузия, с оглед просрочване. Това разпореждане е предмет на обжалване пред настоящата инстанция.

Установеното, мотивира следните правни изводи :

Законът е посочил изрично двуседмичен срок за длъжника, в който същия може да депозира писмено възражение срещу заповедта, при което същата не влиза в сила и не се издава изп. лист. За този срок частния жалбоподател е бил редовно уведомен с връчването на препис от заповедта.

Посочения срок е преклузивен и с неговото изтичане частния жалбоподател губи възможността да се възползва от последиците, които би имало подаденото възражение, а именно невлизане в сила на заповедта за изпълнение. Поради това, правилно първоинстанционния съд не е зачел правните последици от депозираното възражение по реда на чл.414 от ГПК.

Пропускайки този срок, частния жалбоподател има възможност да защити правата си, за които сочи в депозираната жалба,  в отделно исково производство.

Предвид изложеното, настоящия въззивен състав следва да потвърди атакуваното разпореждане, като правилно и законосъобразно.

Мотивиран от горното, настоящия въззивен състав на СлОС

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 03.05.2011г. постановено по ч.гр.д. № 603/2011г. по описа на СлРС.

 

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                     

                                                                   2.