ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Гр.Сливен, 15.07.2011 год.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, второ гражданско отделение, в закрито заседание на ПЕТНАДЕСЕТИ ЮЛИ ДВЕ ХИЛЯДИ И ЕДИНАДЕСЕТА година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВОВ

           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ СВЕТИЕВА

                                                      МЛ.СЪДИЯ: СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Атанас Славов Частно Въззивно гражданско дело № 343 по описа на съда за 2011 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производство е по реда на чл.418 ал.4 в вр чл.274 и сл. от ГПК.

Производството е образувано по частна жалба на „МИКРОФОНД” АД вписано в ТР при АВ с ЕИК:131003401, със седалище и адрес на управление гр.С., ул.”К. и М.” № *ет.* ап.* представлявано от Изпълнителния директор Г. А. Б. с ЕГН:********** срещу Разпореждане № …. от 15.06.2011г постановено в по ч.гр. д. № 3950/2011 год. по описа на Сливенски РС, с което е отхвърлена молбата на жалбоподателя за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист срещу солидарните длъжници Л.Й.В., Т.Ц.И. И Д.В.В. за претендираните със заявлението главница и законна лихва на основание на документ по чл.417 от ГПК- Договор за заем№ 8-572/19.08.2008 год. нотариално заверен с рег. № 7119/19.08.2008 год. на удостоверените върху него подписи от Нотариус Н.С. с район на действие Районен съд – Сливен вписана под № 123 в регистъра на Националната камара.

В жалбата се твърди, че първоинстанциония съд неправилно е приел в мотивите  на обжалваното разпореждане, че не е представен към заявлението годен документ по смисъла на чл.417 ал.3 в вр. чл.418 ал.3 от ГПК, който да удостоверява изискуемостта на претендираното вземане.

Твърди, че представения договор е с нотариална заверка на подписите попада в изрично посочените чл.417 от ГПК , като по тази начин е изпълнено първото условия на чл.418 ал.2 от ГПК документа да е редовен от външна страна. Първоинстанциония съд обаче неправилно е разгледал въпроса за изискуемостта на претендираното вземане в контекста на чл.418 ал.3 от ГПК. Сключения между страните договор е договор за заем, като реален договор, по силата на който заемополучателя е получил заемната сума, което обстоятелство е декларирал изрично със задължение да я върне заедно със договореното възнаграждение. В приложения договор страните са се споразумели , че заемната сума заедно със договореното възнаграждение, ще бъде върната на заемодателя в срок до 20.04.2011 год.. Заявлението за издаване на заповед за изпълнение е подадено в съда на 15.06.2011 год. по Вх. № 14563 т.е. след настъпване на крайния падеж за окончателно погасяване на предоставения заем от страна на заемателя. Неправилно първоинстанциония съд е разгледал въпроса на плоскостта на предсрочната изискуемост , като такава в случая липсва с оглед на факта че е настъпил окончателната дата на падежа.

Моли съда да постанови определение с което отмени обжалваното разпореждане от 15.06.2011 год. по ч.гр.д. № 3950/2011 год. на Сливенски районен съд като неправилно и незаконосъобразно и вместо него постанови друго, с което да разпореди издаването на заповед за незабавно изпълнение и  на изпълнителен лист, срещу солидарните длъжници.

Въззивния съд като се запозна с представените по делото доказателства и прецени доводите на жалбоподателя и приема за установено следното:

Първоинстанционното производство е образувано по предявено от МИКРОФОНД” АД срещу Л.Й.В., Т.Ц.И. И Д. В.В. , като солидарни длъжници за издаване на заповед за изпълнение и допускане на незабавно изпълнение, за парично вземане въз основа на Договор за заем№ 8-572/19.08.2008 год. нотариално заверен с рег. № 7119/19.08.2008 год. на удостоверените върху него подписи от Нотариус Н.С. с район на действие Районен съд – Сливен вписана под № 123 в регистъра на Националната камара, за сумата от 1 127 евро, главница, и законната лихва върху главницата считано от 15.06.2011 год. до окончателното й изплащане, както и направените по делото разноски в размер на 44,08 лева

Към заявлението е представен „Договор за заем№ 8-572/19.08.2008 год. нотариално заверен с рег. № 7119/19.08.2008 год. на удостоверените върху него подписи от Нотариус Н.С. с район на действие Районен съд – Сливен вписана под № 123 в регистъра на Националната камара.

От така установената фактическа обстановка съдът прави следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Производството е по реда на чл.418 ал.4 в вр. 279 в вр. чл. 274, ал. 1, т.1 от ГПК.

Частната жалбата е основателна.

Разпореждането на първоинстанционния съд е неправилно и незаконосъобразно.

Съгласно чл. 418 ГПК, за да постанови незабавно изпълнение и издаване на изпълнителен лист за сумите, за които е представен един от изчерпателно изброените в нормата на чл.417 от ГПК документ, съдът е длъжен да извърши проверка дали документът е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника.

Според чл. 417 ГПК, по реда на заповедното производство могат да се претендират притезания, които се основават на изброени в закона документи.

В чл.417 т. 3 от ГПК е посочено изпълнителното основание договор, с нотариална заверка на подписите относно съдържащите се в тях задължения за заплащане на парични суми. От външна страна представения договор е редовен и е спазена изискуемата от закона форма.

Спорния въпрос, който се поставя в случая е дали представения по делото документ Договор за заем№ 8-572/19.08.2008 год. нотариално заверени подписи удостоверява подлежащо на изпълнение вземане.

Документа следва да удостоверява ликвидно и изискуемо вземане т.е. вземате определено по основание и размер и падежът на което да е настъпил.

Проверката за изискуемостта на вземането не представлява проверка за съществуване на изпълняемото право, която може да се осъществи само по исков път. В случая е съдът от представения договор следва да установи, че той удостоверява подлежащо на изпълнение вземане.

Страните са сключили договор за заем по силата на който заемодателят в случая заявителя предава в собственост на заемателя пари, а последния се задължава да върне заетата сума заедно със дължими лихви, като това е уговорено писмено.

Договора за заем е реален договор и същия се счита за сключен с предаването на заемната сума. Задължението е изискуемо с настъпването на падежа.

При наличието на двете кумулативни предпоставки на чл.418 ал.2 от ТПК следва да се постанови незабавно изпълнение и издаде изпълнителен лист.

Отнесено към настоящата хипотеза, изложеното по-горе налага извод, че първоинстанциония съд неправилно е преценявал валидността на представения от заявителя договор и същият е приет за нередовен като не удостоверява подлежащо на изпълнение вземане.

По съществото на жалбата:

В представеното от заявителя МИКРОФОНД” АД , Договор за заем№ 8-572/19.08.2008 год. нотариално заверен с рег. № 7119/19.08.2008 год. на удостоверените върху него подписи от Нотариус Н.С. с район на действие Районен съд – Сливен вписана под № 123 в регистъра на Националната камара от формална страна се съдържат данни за ликвидността и изискуемостта на заявеното от него вземане.

Представения договор за заем съдържа и данни, че длъжникът е изпаднал в забава след 20.04.2011 год. за неизпълнените задължения по договора.

При наличието на тези данни може да се направи обоснован извод, че се  сбъднало условието изискуемост на задължението.

В заключение следва да се отбележи , че представеното към заявлението на жалбоподателя Договор за заем Договор за заем№ 8-572/19.08.2008 год. нотариално заверен с рег. № 7119/19.08.2008 год. на удостоверените върху него подписи от Нотариус Н.С. с район на действие Районен съд – Сливен вписана под № 123 в регистъра на Националната камара се съдържа данни за подлежащото на изпълнение вземане, поради и тази причина разпореждането на първоинстанционния съд е неправилно и незаконосъобразно като е отхвърлил заявлението.

Мотивиран така и на основание чл. 278 от ГПК въззивният съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ Разпореждане №    /15.06.2011 год. на Сливенски районен съд по ч.гр. д. № 3950/2011г.

ВРЪЩА делото на Сливенски районен съд за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

Определението е окончателно е не подлежи на обжалване .

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

           ЧЛЕНОВЕ: