ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

28.07.2011 г.

             

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД,    гражданско  отделение, в закрито   заседание на двадесет и осми юли през две хиляди и единадесета година в състав:

 

Председател: ХРИСТИНА МАРЕВА

                                                                                Членове: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

мл.с.      КРАСИМИРА КОНДОВА

като разгледа докладваното от младши съдия Кондова въззивно частно гражданско дело 358 по описа на съда за 2011 година, за да се произнесе, съобрази следното:

           

Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание в чл. 274 и сл. от ГПК.

            Образувано е по частна жалба на Г.М.Д., в качеството му на управител на ТД „ГАМИМПЕКС” ООД със седалище и адрес на управление гр.Нова Загора. Атакува се Определение № 594 от 23.06.2011г., постановено по гр.д. № 475//2011 г. по описа на Районен съд- гр. Нова Загора. Жалбоподателят твърди, че обжалваното определение е незаконосъобразно и неправилно, поради което моли въззивния съд да го отмени  и върне делото за разглеждане от НЗРС.

            Ответната по частната жалба страна „ЕВН България ЕС” – Пловдив в законоустановения срок е подала отговор, в който излага доводи за правилност на постановения съдебен акт и иска от въззивния съд да го потвърди.

Частната жалба е редовна и допустима, подадена в законоустановения срок от процесуално легитимиран субект, разполагащ с правен интерес от обжалване и е насочена срещу подлежащ на атакуване съдебен акт.

 Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Частният жалбоподател е предявил пред НЗРС отрицателен установителен иск за недължимост на парична сума против „ЕВН България Електроснабдяване” АД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив. Срещу така предявения иск ответното дружество е депозирало отговор, в който съгл. нормата на чл.108 ГПК е направил възражение за местна подсъдност. Възражението е било уважено от НЗРС, който е приел, че седалището на юридическото лице  - ответник по делото е в съдебния район на РС-Пловдив, поради което е прекратил производството и е изпратил делото на ПлРС по компетентност.

Това определение е предмет на настоящата частна жалба, подадено от ищеца, който смята, че в случая е приложима нормата на чл.108, ал.1, изр.2-ро ГПК и тъй като спора е възникнал от преки отношения с поделения или клонове на ответното дружество /в случая с КЕЦ –гр.Нова Загора/, то искът му може да се предяви и по местонахождение на този клон, а НЗРС е компетентен да се произнесе по спора.

В депозирания отговор на частната жалба, ответното дружество „ЕВН България ЕС”АД-Пловдив, заявява, че в конкретния случай не следва да намери приложение нормата на чл.108, ал.1, изр.2-ро ГПК, тъй като КЕЦ-гр.Нова Загора не е негов клон или поделение, а е част от структурата на друго дружество, а именно  „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕР”АД, поради което смята, че компетентен да разгледа и реши  спора е Пловдивски районен съд.

Настоящата въззивна инстанция напълно споделя аргументите на ответното дружество, изложени в отговора, депозиран във връзка с подадената частна жалба.

Клиентските енергоцентрове /КЕЦ/, какъвто е и в конкретния казус  КЕЦ- гр.Нова Загора не са клонове или поделения на ответника „ЕВН България Електроснабдяване”. Не  се установява ответното дружество изобщо да е вписало по реда на Закона за търговския регистър свои клонове или поделения на територията на страната . Тези КЕЦ, разкрити в различни населени места от територията, обслужвана от „ЕВН България ЕР” АД са функционални малки единици, където всички задачи от разширяване и поддържане на ел.преносната мрежа до обслужване на клиентите се изпълняват на място. КЕЦ- гр.Нова Загора е част от „ЕВН България Електроразпределение” АД, което не е страна по делото и предмета на дейност на това дружество е експлоатация на електроразпределителната мрежа, дейност различна от тази на ответника, която е обществено снабдяване с ел.енергия на крайните потребители „клиенти”.

По изложените съображения, следва частната жалба да се остави без уважение, а постановеното от НЗРС Определение да бъде потвърдено като законосъобразно.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.278 ГПК, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба от Г.М.Д., като управител на „ГАМИМПЕКС”ООД, със седалище и адрес на управление гр.Н. З., ул.”А.Д.” № * против Определение № 594/23.06.2011г. по гр.д. № 475/2011г. по описа на НЗРС.

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 594/23.06.2011г., постановено в закрито съдебно заседание по гр.д. № 475/2011 г. по описа на Районен съд – Нова Загора, с което производството по делото е прекратено.

Делото да се изпрати по подсъдност на РС-гр.Пловдив.

            Определението   подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаване на настоящото определение, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 ГПК, съгл.разпоредбата на чл.274, ал.3, т.1 ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          

           ЧЛЕНОВЕ:

                               1.

                               2.