О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 12.08.2011 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ : СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                ЧЛЕНОВЕ: РАДКА ДРАЖЕВА

                                                                МАРТИН САНДУЛОВ

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 363 по описа за 2011  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

        Производството е по реда на чл.577 ал.1 вр. чл.274 и следващите от ГПК.

        Постъпила е частна жалба от „Първа инвестиционна банка” АД против постановление за отказ от 06.07.2011г. по нотариално дело№ 75/2011г. на Нотариус М.В. рег.№ 365 при Нотариалната камара в района на РС – Котел. В жалбата се твърди, че с постановлението е било отказано да се извърши нотариално действие и да бъде вписан нотариален акт за промяна на обстоятелства по учредена договорна ипотека. Твърди се че постановлението е незаконосъобразно и неправилно. Като основание за отказ да се извърши нотариалното действие нотариусът е посочил в мотивите си, че процесният нот. акт за промяна на обстоятелствата сочел еднозначно, че е акт за поправка на първоначалния, а в случая не се касаело за такова обстоятелство, а за подмяна на действителната воля на страните към момента на сключване на договора с нова, което било недопустимо. Тези мотиви обаче са неоснователни, тъй като страните по договора са формирали волята си първоначалният срок и падеж на кредита, учреден с договорна ипотека,  да бъдат изменени с последващ нот. акт за промяна на обстоятелствата, което не е нарушение на материалния закон. Първоначалният договор за ипотека е бил сключен съобразно изискванията на закона и е бил надлежно вписан. Представеният нот. акт за промяна на обстоятелствата – срока и падежа, попада в обхвата на актовете, посочени в чл.4 от Правилника за вписванията, поради което следва да бъде вписан. Изискванията на закона, които се отнасят към акта, с който се учредява договорната ипотека, намират своето приложение и по отношение на актовете, с които първоначалният акт за учредяване се изменя. Акта за изменение следва да бъде сключен в същата форма, в която е сключен акта за учредяване на ипотеката. Поради това и в настоящата хипотеза следва да бъде процедирано по този начин. В жалбата се твърди че не може да бъде споделено становището на Нотариуса, че с оглед опазване интересите на третите лица, които се доверяват на вписването,  тези интереси могат да бъдат засегнати. Нито с поправката на първоначалния акт за ипотеката  нито с изменението му се накърняват такива интереси, тъй като вписването важи и за тези трети лица и отказа за удостоверяване на нот. акт ще доведе фактически до несъответствия между вписания и оповестен за трети лица срок за издължаване и размера на лихвения процент и този действащ към момента, последващ изменен размер на лихвата. Именно отказът от нотариално удостоверяване би довел до правна несигурност, а застрашава и интереса на кредитора. В жалбата са развити и съображения относно правния характер на ипотеката като договор и се иска да бъде отменено като неправилно и необосновано постановлението за отказ по нотариалното дело.

        По повод подадената жалба е постъпило становище от Нотариуса, в което се сочи, че правните и фактически доводи са изцяло погрешни и несъстоятелни.  Развити са съображения относно засягане правата на третите лица, същността на ипотечното право и се развива довода, че едва от частната жалба става ясно, че с изменението на договора за ипотека се цели ипотечното право да обезпечи увеличения размер на лихвите, нещо което не можело да бъде установено от представения проект за изменение на нот. акт и анекса. Не е посочен, пряко или косвено, материалния интерес на изменението на ипотечното право, необходим за определяне на нот. такса и таксата за вписването, което само по себе си водело до невъзможност за изповядване на желания нот. акт, а от друга страна вписването му ще бъде отказано от съдията по вписванията на основание на липсата на реквизит на акта. Частната жалба не излага правни доводи по отношение на факта, че проектът не съдържа реквизитите, посочени от Правилника за вписванията, от което следва да се приеме неправилността на проекта.

        С договор от 21.03.2007г., сключен между Първа инвестиционна банка АД  СД „Берко – 90 – Берковски и сие”, страните са се договорили банката да извършва разплащания при условията на овърдрафт при максимално допустим размер на дебитно салдо в размер до 800 000 лева и са уговорили начина по който кредитополучателя може да ползва разрешеният овърдрафт. За обезпечаване на този договор кредитополучателят е учредил договорна ипотека № 138 т.І рег.№ 583 нот.д. № 124/2007г. относно недвижим имот, находящ се в гр.Котел. Посочено е, че договорната ипотека обезпечава максимално допустимо дебитно салдо в размер на 800 000 лева с краен срок на погасяване на всички задължения 25.03.2012г. при годишна лихва в размер на основния лихвен процент, определен от БНБ увеличен с надбавка от 5,48 пункта. С анекс № 4 от 05.05.2011г. страните са уговорили различни срокове за ползване на разрешения овърдрафт, включително и обстоятелства при които той се намалява на 600 000 лева. По повод сключения анекс с молба от 06.07.2011г. страните по договора са поискали вписване на промяна на обстоятелства по договорната ипотека от Нотариус М.В. с район на действие РС – Котел. Подготвили са и проект за нот. акт за промяна на обстоятелства в учредена договорна ипотека, в която са посочили, че в нот.акт за учредяване на договорна ипотека след израза „при годишна лихва в размер на” той се променя и придобива следния вид: „при годишна лихва в размер на базов лихвен процент на банката за лева, увеличен с надбавка от 4 пункта”. Освен това се променя и крайният срок на погасяване на всички задължения, а именно от 25.03.2012г. на 25.03.2013г.

        С постановление за отказ от 06.07.2011г. по образувано нот.д. № 75 по описа на нотариалните дела за 2011г. на Нотариус М.В. рег. № 365 при Нотариалната камара в район на РС – Котел е отказано да извърши искания от страните нот.акт и са изложени съображенията за това. На първо място е посочено, че попълването на проекта на нот.акт със съдържание, че нещо в първоначалния се променя и придобива друг вид, без да се оказва, че промяната е в сила от извършването и вписването на анекса, сочи еднозначно за поправка на първоначалния акт, защото нот. акт за поправка няма самостоятелно действие, а само изменя съдържанието на първоначалния. Изложени са съображения относно правния характер на договора за ипотека и договора за банков кредит, от които се прави извод, че не следва да бъде извършено вписването.  В настоящия случая не са представени изискуемите документи не само такива, установяващи правото на собственост, но и скица на имота, доказваща предмета на ипотечното право към момента на сключването на договора за изменение на договора за ипотека. Допълнително основание за отказ е и обстоятелството, че е нарушено правилото на чл.19 от Наредба № 32/29.01.1997г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, което определя проектите за всички документи да се изготвят върху двете срани на листа, а изготвения проект е само върху едната страна на листа. Другото основание за отказ, е че представения от страните проект не съдържа реквизитите, посочени в чл.6 ал.1 б.В, чл.6 ал.1 б.Г и чл.6 ал.3 от Правилника за вписванията, както и че не са представени декларации по чл.264 от ДОПК, необходими при вписването на ипотеката. 

        Настоящият състав намира подадената жалба срещу отказа на Нотариуса за неоснователна поради следното:

        В практиката на банките действително продължава да е дискусионен въпроса, свързан  с промените в кредитното отношение и тяхното отражение върху дадените обезпечения, включително и върху учредените ипотеки. Промените в това кредитно отношение могат да доведат до възникване на нужда от учредяване на нова ипотека или пък да не е необходима промяна, тъй като по силата на чл.174 ЗЗД ипотеката обезпечава вземането независимо от промените, които са станали в него. Принципната възможност за изменение на всеки договор е уредена в чл.20а ЗЗД. Съглашението между страните, с което те целят изменение на облигационното отношение, щом то се запазва, може да се определи като анекс. Практиката е установила, че съдиите по вписванията отказват вписвания на нот. актове за изменение на договорна ипотека, която вече е вписана поради което страните използват формата на поправка на нот. Акт, с който е била учредена ипотеката. Въпреки, че не е назован по този начин, в конкретния случай е несъмнено, че страните внасят промени в нотариалния акт, с който е била учредена ипотеката, поради което следва да бъде споделено становището на Нотариуса отказал вписването. Допустимостта на поправки в нот. актове не е изрично уредена, но поправки са наложителни когато след съставяне на вписването на акта е открита грешка, например в описанието на имота, размера на вземането и пр. Нотариалният акт за поправката се вписва допълнително и редът на ипотеката с настъпилите промени ще има сила от вписването на поправката. В конкретния случай, с предложения проект на нот. Акт, фактически страните въвеждат поправка в нот. акт, с който е учредена ипотеката, въпреки, че със сключения анекс те се съгласяват промените да действат занапред. С оглед на това обстоятелство не може да бъде споделено застъпеното в жалбата становище, че в случая не се променя първоначалното съглашение между страните. От друга страна чл.174 от ЗЗД изрично урежда, че ипотеката обезпечава вземането независимо от промените, които са станали в него, но само до размера на сумата, за която е извършено вписването. Ако обаче е вписано, че вземането е лихвоносно тя обезпечава и лихвите за двете години, които предшестват годината на връчване на призовката за доброволно изпълнение. Вярно е че при договора за банков кредит падежът е съществен елемент на съдържанието на договора и при промяна на срока за връщане на сумата по договора за банков кредит интересите на трети лица поначало не се засягат. Поради това по принцип падежа е задължителен елемент от съдържанието за кредитния договор и на договора за ипотека и има значение преди всичко за възможността кредитора да се снабди със заповед за изпълнение въз основа на ипотечния акт. Банката може да направи това обаче и по извлечение от сметка. При изменение на срока ипотеката ще продължи да обезпечава промененото вземане по силата на чл.174 от ЗЗД. В конкретния случай се касае за отпуснат кредит овърдрафт, който ще бъде усвояван през различни периоди от време, които не се различават съществено от уговорените в първоначалния договор. Продължаването на срока при кредит за оборотни средства, които многократно се използват и възстановяват от длъжника при определен срок представлява ново кредитиране, но запазването на ипотеката в никакъв случай не противоречи на акцесорния й характер, доколкото задължението остава същото. Именно защото не се засяга характера на това задължение и неговият размер, следва да се приеме, че не за настъпили такива съществени изменения, които да налагат вписването им в нотариална форма. В конкретния случай е очевидно, че банката е отпуснала парична сума за определена цел и при уговорени условия и срок и не е налице изменение на целта или на условията по кредита. Поради това не може да се приеме, че в случая страните имат интерес тези промени да бъдат отразени в ипотечния акт, а и по принцип това не е задължително, тъй като такава промяна попада в кръга на предвидените в чл.174 от ЗЗД.

        По принцип съдията по вписванията може да откаже вписването на някое от следните основания, а именно: ако актът не подлежи на вписване, ако той не е съставен съобразно изискванията за форма, предвидена в закона – официален документ или частен документ във формата на нот. акт или с нот. заверка на подписите, ако актът няма необходимото съдържание съгласно чл.6 от Правилника за вписванията – индивидуализация на страните и имота, ако не е представена скица – копие от КК когато имотът се намира в район с одобрена КК, ако не е внесена необходимата такса за вписването и ако не са представени доказателства за изпълнението на изискванията на чл.264 от ДОПК. Отделна група мотиви за отказа на Нотариуса са свързани със неизпълнение на тези изисквания. Представения от страните проект действително е само върху едната страна на листа, не съдържа някой от реквизитите посочени в чл.6 от Правилника за вписванията и страните не са представили декларация по чл.264 от ДОПК. Не може да бъде споделено застъпеното в жалбата становище, че представения от страните проект за нот. акт бил работен вариант и щял да бъде представен в изискуемата форма при окончателното изповядване на нотариалното производство, тъй като в депозираната от страните молба до Нотариуса те изрично се позовават на този проект за нот. акт.

        С оглед на изложеното настоящият състав намира, че частната жалба срещу отказа на Нотариус М.В. за впиването на промяна на обстоятелства в учредена договорна ипотека е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ  БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Първа инвестиционна банка” АД ЕИК 831094393 със седалище и адрес на управление гр.С., бул.”Д. Ц.” № *, представлявана от изпълнителните директори Е. К. Л., М. Л. Г. чрез пълномощника им юрисконкулст Н. М. М. срещу постановление за отказ от 06.07.2011г. по нот.д. № 75/2011г. на Нотариус М.В. рег.№ 365 при Нотариалната камара в района на Районен съд – Котел като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                    

                                               ЧЛЕНОВЕ: