О П РЕ Д Е Л Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 18.10.2011 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на…осемнадесети октомври……………..…………………………

през две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                  Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                            Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря…………............... …..……………………………………и с участието на прокурора………………..…………………………..като разгледа докладваното от ……съдията Сн. Бакалова……… гр. дело №380 по описа за 2011 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 435 ал.2 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалбата на  Е.Д.Ф. против действията на ЧСИ – П.Г. с рег.№ 837 с район на действие - СлОС по изп.д. № 20108370400746.

В жалбата си твърди че с Призовка № 8680/21.07.2011г. от ЧСИ е уведомен за извършване на въвод във владение след проведена публична продан на купувач за обекти в сграда с идентификатори 67338.508.14.2.6 (жилище, апартамент) и 67338.508.14.2.20 (гараж). Твърди че има издадена Обезпечителна заповед от Сливенския районен съд на 10.08.2011г. по гр.д.№ 102/2011г.с която се допуска обезпечение по гражданското дело, което има за предмет иск за собственост, обективиран в исковата молба за съдебна делба на съсобствен имот , който попада в смисълът на хипотезата на чл.498, ал.2 ГПК. Било допуснато  спиране на изпълнението по изпълнително дело № 20108370400746. Образуваното гражданско дело № 102 по описа на Сливенския районен съд за 2011г. било за съдебна делба на същите два недвижими имота Р.Г.Д. (ищца) и като ответници В.В.Д., Е.Д.Ф., и В. Д.Ф.. Вписана била исковата молба в Агенцията по вписванията и на 21.01.2001г. и предхождала вписването на обявеният купувач на двата имота. Моли съда да бъдат спрени действията на ЧСИ по д. № 20108370400746 за въвод във владение на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 67338.508.14.2.20 и 67338.508.14.2.6, поради издадената Обезпечителна заповед по гражданско дело № 102/2011г., по което има издадена обезпечителна заповед за спиране на действията на ЧСИ по изпълнителното дело.

Съдебният изпълнител в съответствие с разпоредбата на чл.436 ал.3 предложение последно от ГПК е изложил мотиви по обжалваните действия.

Съдът намира подадената жалба за недопустима. В чл. 435 от ГПК са лимитивно определени лицата и действията на СИ, които могат да бъдат обжалвани. За длъжника това са постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските, както и постановлението за възлагане , поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Видно от изложеното в жалбата не се обжалва нито едно от действията, визирани в чл. 435 ал.2 и ал.3 пр. последно от ГПК, поради което жалбата на длъжника по изп.д. № 20108370400746 на ЧСИ П.Г. е недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното производство по настоящото дело – прекратено.

В жалбата се твърди че на 21.07.2011г., жалбоподателят е получил призовка за принудително изпълнение – въвод във владение  по молба на купувача от публичната продан по Постановление за възлагане  от 06.07.2011г. на продадените недвижими имоти, а развитите съображения са по повод обстоятелството че изпълнителното дело не е било спряно по издаден в полза на третото лице Р.Г.Д., обезпечителна заповед на СлРС от 10.08.2011г. по гр.д.№ 102/2011г  . Липсва действие на ЧСИ, което подлежи на обжалване от длъжника по изпълнителното дело, поради което жалбата е недопустима.

По гореизложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на  Е.Д.Ф.  ЕГН **********,*** 24-Б-5,  против действията на ЧСИ – П.Г. с рег.№ 837 с район на действие - СлОС по изп.д. № 20108370400746, изразяващи се в изпращане на 21. 07.2011г. на призовка за принудително изпълнение – въвод във владение  по молба на купувача от публичната продан по Постановление за възлагане  от 06.07.2011г., като НЕДОПУСТИМА..

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :