ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

16.09.2011 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на шестнадесети септември…...……………………….

през две хиляди и единадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  390 описа за 2011 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

            Образувано е по частната жалба на Й.П.К. против Разпореждане за издаване на Заповед № 1266/30.03.2011г. по чл. 417 от ГПК по гр.д.№ 1780/2011г. на РС-Сливен. В жалбата си твърди че на 17.06.2011г. му била връчена покана за доброволно изпълнение от ЧСИ П.Г. с per. № 837 на Камарата на ЧСИ ,в която е описано,че дължи към 17.06.2011г. сумата от 1073,80 лв.,от които 800 лв. главница,а останалата сума е лихви -18,36 лв., 25 лв. разноски, 114 лв. отново разноски по изп. дело и 108,19 лв.- такси и разноски по изп. дело.Със същата покана му бил наложен и запор върху трудовото възнаграждение.Изпълнителното производство било образувано въз основа на горната заповед и издаден изпълнителен лист по нея,която обжалвам . Направил справка по ч.гр.д. № 1780/2011г. по описа на Районен съд - гр.Сливен ,и установил,че дължимата сума ,касае неплатен наем на взискателя,който от „Стоково тържище Сливен 2005 „ ООД е променил наименованието си на „Енигма България „ ООД. Твърди че неговите договори са сключени със фирма „Стоково тържище Сливен ООД с ЕИК 119661220. 3а горните промени в дружеството не бил уведомен.  На следващо място : имал сключен Договор за наем на недвижим имот с фирма „Стоково тържище Сливен ООД с ЕИК 119661220 от дата 12.11.2007г., като при сключване на процесния договор бил заплатил една наемна вноска в размер на 240 лв. и една авансова вноска в размер на 240 лв.,съгласно чл.2,ал.З от същия договор.Този договор бил със срок на действие една година. Разполагал и с един анекс към договор за пренаемане от 20.12.2007г. на имот, който не му е известно защо е сключен и върху който няма негов подпис,нито е описан имота за наемане или пренаемане,нито срок за това пренаемане или наемане.

На 01.06.2010г. бил извикан отново от наемодателите си да подпише споразумение за дължим и неизплатен наем, като уговорили плащане, което той заплатих в размер на 400 лв. на 22.07.2010г. и се разбрали,че за тях ще остане и платената авансово вноска от 240 лв. през ноември 2007г. и се разбрали,че не дължи повече наем .

Когато получил поканата за доброволно изпълнение направил справка по ч.гр.д. № 1780/2011г. на РС-Сливен и установил,че в подаденото заявление е записано,че дължи сумата от 800 лв., която е разпределена по месеци - февруари,март,април,май и юни 2010г. До месец април 2010г. са записани номера на фактури от съответния месец. Счита че ако не е плащал не следва да са издавани въпросните фактури, а фактура № 5095/21.10.2010г. за неплатен наем за м. май и юни 2010г. не следва да е издадена през м. октомври 2010г.  Твърди че споразумението не касае тези периоди и в него не са упоменати месеци и години.

 Моли съда да отмени изцяло разпореждане за издаване на Запорвед № 1266/30.03.2011г.за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК,постановена по г.гр.д. № 1780/2011г. по описа на Районен съд - гр.Сливен като неправилна и незаконосъобразна и обезсили издадения на основание на нея изпълнителен лист. Претендира и разноски.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е неоснователна.

Доводите на жалбоподателя са срещу допускането на незабавно изпълнение могат да се основават само на съображения извлечени от акта по чл. 417 т.2 от ГПК.

            Й.П.К. е подал в срок възражение по чл. 414 от ГПК., което също е предпоставка за редовността на жалбата по чл. 419 ал.2 от ГПК.

            По заявление на „Енигма България” ООД по реда на чл. 417 от ГПК против Й.П.К. е поискано издаването на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист въз основа на документ – споразумение с нотариална заверка на подписите, за осъждането на длъжника да заплати на заявителя сумата 800 лв. главница, ведно със законната лихва от 28.06.2011г. до окончателното заплащане на сумата и 25 лв. разноски.

            Към заявлението са представени – удостоверение за актуално правно състояние на дружеството заявите, от което е видно че фирменото наименование на същото е променено от „Стоково тържище Сливен 2005 „ ООД на „Енигма България „ ООД; споразумение с нотариална заверка на подписите на представител на „Стоково тържище Сливен 2005 „ ООД и Й.П.К., в което между страните е уговорено разсрочено плащане на сумата 1 200лв. на три равни месечни вноски в срок до 31.08.2010г. Твърди се че дължимите суми представляват неплатена наемна цена по сключен между страните договор за наем, който също се представя.

            При така изброените писмени доказателства, СлРС правилно е приел  че са налице условията на чл. 417т. 3 от ГПК във вр. чл. 418 ал.2 от ГПК. На първоинстанционния съд е представен редовен от външна страна акт, който е от изброените в чл. 417 от ГПК и в същия е установено задължение за Й.П.К. за заплащане на сумата 1 200лв. на три вноски до 31.08.2011г. Заявителят признава обстоятелството че му е заплатена първата от вноските и претендира част от уговорената сума в размер на 800 лв.

Доводите, наведени в частната жалба не касаят съображения за недължимост на сумата, извлечени от представеното споразумение с нотариална заверка на подписите, а възражения които следва да бъдат наведени и доказани в исковото производство.  Споразумението е редовен от външна страна документ, удостоверяващ задължение за заплащане на парична сума. По отношение на възражението че длъжника не е бил уведомен за промяната на фирменото наименование на заявителя – възражението е неоснователно, тъй като тази промяна е вписана в ТР по партидата на търговеца и се счита известна от този момента на всички трети лица.

Предвид изложеното следва да бъде оставена без уважение частната жалба.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

                     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Й.П.К. ЕГН ********** ***, против Разпореждане за издаване на Заповед № 1266/30.03.2011г. по чл. 417 от ГПК по гр.д.№ 1780/2011г. на РС-Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: