О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 08.09.2011 г.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                           

                                                              мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въззивно ч. гр. д.  N 399 по описа за 2011  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Поизводството е образувано по частна жалба против определение с което е отказано допускане на обезпечение на предявен иск и се движи по реда на гл. ХХІ  от ГПК.

Жалбоподателят твърди, че съдът незаконосъобразно е отхвърлил молбата му за допускане на обезпечение на предявения от него иск. Заявява, че е направил подобрения в имато на отвметника с неговото знание и без противопоставяне, поради което има правата по чл. 72 от ЗС на добросъвестен владелец. Поради това моли въззивния съд да отмени определението и постанови ново, с което уважи искането за допускане на обезпечение на предявения иск чрез спиране на изпълнително дело № 20117680400015 на ЧСИ М. Минкова.

Настоящият състав намира жалбата за допустима, подаденао в срок от  процесуално легитимиран субект, но  неоснователна.

Жалбоподателката е предявила против ответното читалище иск за заплащане увеличената стойност на имот вследствие на извършени подобрения в чуждия имот, като претендира и право на задържане на същия до изплащанена сумите. Тъй като против нея имало образувано изпълнително дело за предаване на имота на неговия собственик – ответника, тя поискала от РС да допусне обезпечение на предявения иск чрез спиране на изпълнението.

С обжалваното определение КРС е отхвърлил като неоснователна тази молба, като се е аргументирал, че не са представени убедителни писмени доказателства с исковата молба, че ищцата има качество на владелец на имота.

Настоящият състав изцяло споделя мотивите на първоинстанционния съд.

Обезпечителната нужда се обосновава от невъзможност или значително затруднение на ищеца да осъществи правата си по евентуално уважаващо иска му решение. В случая това е правото на задържане на имота до изплащане на претендираните суми, и то действително би било затруднено, ако ищцата бъде отстранена от него. За да се обезпечи, обаче, това й право чрез посочената обезпечителна мярка, правната норма изисква императивно наличието на няколко предпоставки. Тъй като парична гаранция съгласно чл. 180 и чл. 181 от ЗЗД не е представена, то е абсолютно необходимо да е изпълнено условието на т. 1 на чл. 391 ал. 1 от ГПК – искът да е подкрепен с убедителни писмени доказателства. Така, в случая, решаващият съд правилно е констатирал, че искът е предявен за защита на владелчески права, следователно основният факт, подлежащ на доказване от страна на ищеца, е качеството му на владелец. С исковата молба са представени само писмени доказателства, установяващи облигационна връзка – наемен договор, според който ищцата е била наемател на имота, тоест – държател, а не владелец. Поради това искат, такъв, какъвто е предявен до РС, не е подкрепен към момента с убедителни писмени доказателства /по смисъла на чл. 391 от ГПК/  и исканото обезпечение не следва да бъде допуснато.

Така, след като правните изводи на двете инстанции съвпадат, частната жалба е неоснователна и не следва да се уважава. Атакуваното определение следва да се потвърди, като законосъобразно.

Ръководен от гореизложеното и на основание чл. 396 вр. чл. 278  и чл. 271 от ГПК съдът

 

                                                   О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 112/11.07.11г. по гр. д. № 225/11г. на КРС като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО:

 

Определението  не подлежи на  касационно обжалване.

 

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: