О П Р Е Д Е Л Е Н И Е      

 

гр. Сливен, 07.09.2011 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА       

ЧЛЕНОВЕ:          МАРТИН САНДУЛОВ

                   мл.с.    КРАСИМИРА КОНДОВА                                                                                                           

 

като разгледа докладваното от  младши съдия Красимира Кондова  гр. д.  N 406 по описа за 2011  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по чл. 435  ГПК.

Съдът е сезиран с жалба, депозирана от Р.Д., против действията на частен съдебен изпълнител /ЧСИ/ - П.Г. по изпълнително дело № 20108370400746 – въвод във владение на обявеното за купувач лице на два недвижими имота в гр.Сливен – сгради с идентификатори:67338.508.14.2.20 и 67338.508.14.2.6. Жалбоподателката претендира да е трето по изпълнението лице.

В жалбата се твърди, че за същите два имота е образувано гр.д. № 102/2011г. по описа на СлРС, по което има издадена обезпечителна заповед от 10.08.2011г. за спиране на изпълнението по делото. Иска се от съда спиране действията по изпълнението, поради издадената обезпечителна заповед.

Съдебният изпълнител е изложил мотиви по обжалваните действия и е приложил копие от изпълнителното дело.

Съдът след като прецени материалите, съдържащи се в изпълнителното дело, намира, че жалбата е недопустима, поради което следва да бъде оставена без разглеждане,а съображенията за това са следните:

В нормата на чл.435 ГПК са изчерпателно изброени лицата, които имат право на жалба и действията на съдебния изпълнител, подлежащи на обжалване. Съгласно чл.435, ал.5 ГПК, въвод във владение на недвижим имот може да се атакува от трето лице, което е било във владение на имота преди предявяване на иска, решението по който се изпълнява. Видно от данните, съдържащи се в изпълнителното дело на двамата длъжници В.Ф. и Е.Ф. са изпратени призовки за принудително изпълнение – въвод във владение, който е бил  насрочен за 11.08.2011г. от 11ч. С молба от настоящата жалбоподателка от същата дата -11.08.2011г. подадена до ЧСИ е представена издадената обезпечителна заповед с искане да бъде спряно изпълнението. С разпореждане от същата дата ЧСИ е отказал да спре въвода във владение на обявеното за купувач лице.

Настоящият съдебен състав счита жалбата за преждевременно предявена, тъй като в изпълнителното дело не се съдържат данни действително да е извършван въвод във владение – действие на СИ, което да подлежи на обжалване от трето лице.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата на Р.Г.Д. с ЕГН: ********** ***, против действия на ЧСИ  по изп.д.№ 20108370400746 по описа на ЧСИ П.Г., въвод във владение като  НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА  производството по гр.д. № 406/2011г. по описа на Сливенски окръжен съд.

 

Определението подлежи на обжалване пред Бургаски Апелативен съд в едноседмичен срок от съобщаването му по реда на глава ХХІ ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

         ЧЛЕНОВЕ:        1.

                           2.