О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. С., 19.10.2011 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  открито заседание на деветнадесети октомври през две хиляди и единадесета година в състав:                

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРТИН САНДУЛОВ ЧЛЕНОВЕ: АТАНАС СЛАВОВ

КРАСИМИРА КОНДОВА

                            

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 431 по описа за 2011  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

        Производството е по реда на чл. 121 от ГПК

 

Постъпила е частна жалба против определение от 04.07.2011 г. по гр. д. № 2577/2011 г. на Сливенския районен съд, с което е прекратено производството по делото като неподсъдно на СлРС и е изпратено по подсъдност на районен съд гр. Димитровград.

В жалбата се сочи, че определението за прекратяване е неправилно, тъй като в случая се касае за трудов спор и ищцата, която е и жалбоподателка, е изпълнявала трудовите си задължения в магазин за спортни стоки, намиращ се в гр. С. на бул. „Х.Д.” № *.  По вина на работодателя обаче, в трудовия договор, допълнителните споразумения и от заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, не е ставало ясно къде обичайно е работела ищцата, за да се определи местно компетентния съд да разгледа спора. Твърди се, че са налице писмени и гласни доказателства, които обосновават извода, че в случая е налице хипотезата на разпоредбата на чл.114 от ГПК и местно-компетентния съд е Сливенският районен съд.

В с.з. чрез представител по пълномощие частната жалба се поддържа на основанията  изложени в нея.

Насрещната страна не е изразила становище по частната жалба.

Съдът за да се произнесе, взе предвид за установено следното:

С атакуваното определение е прекратено производството по гражданското дело пред Сливенски районен съд като в мотивите си съдът е посочил, че съгласно разпоредбата на чл. 105 от ГПК искът се предявява пред съда, в района на който е постоянния адрес или седалището на ответника. Ищцата е следвало да установи къде се намира нейното работно място, т.е. къде обичайно е полагала труда си, но от представените към исковата молба писмени доказателства  единствено е посочено за място на работа „магазин за спортни стоки”. Поради това съдът е приел, че мястото на работа е там, където е седалището на търговеца - гр. Димитровград, и е постановил атакувания акт.

Пред настоящата инстанция се събраха доказателства, от  които е безспорно, че търговецът, макар и регистриран в гр. Димитровград, е имал магазин за спортни стоки в гр. С. и от гласните доказателства се установява по несъмнен начин, че ищцата е работила в този магазин. Следователно следва да се приеме, че в случая ищцата като работник обичайно е полагала своя труд в гр. С., поради което  тя се е възползвала от възможността предоставена й в чл. 114 от ГПК да предяви иск пред Сливенския районен съд. Като е постановил обратното районният съд е  допуснал незаконосъобразен съдебен акт, който следва да бъде отменен, а делото да бъде върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

       

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение от 04.07.2011 г. по гр. д. № 2577/2011 г. на Сливенския районен съд, с което е прекратено производството по гр. д. № 2577/2011 г. пред Сливенския районен съд като неподсъдно и е изпратено по подсъдност на Районен съд – гр. Димитровград.

ВРЪЩА  делото на Сливенския районен съд за продължаване на процесуалните действия по разглеждане на предявените искове.

 

Определението не  подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                    

                                               ЧЛЕНОВЕ: