ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

03.11.2011 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на трети ноември……...……………………….

през две хиляди и единадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА                                                              Членове:ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  455 по описа за 2011 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание в чл. 274 и сл. от ГПК.

            Образувано е по частната жалба на К.С.В. против Разпореждане от 27.06.2011г.. по ч.гр. д.№ 4240/2011г по описа на СлРС.  В жалбата си твърди че не дължи сумата от 154 Евро задължение по Запис на Заповед от 28.05.2010 г., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението - 27.06.2011 г., до окончателното изплащане на задължението, на „Корект лизинг -С" ООД, ЕИК 103566928, със седалище и адрес на управление гр. В., ул. „А. Н. О." № *, представлявано от управителя С.К.И.. Признава че е подписала Запис на заповед на 28.05.2010 г., за сумата от 578.16 евро., който е послужил за обезпечаване на каузална сделка - Договор за покупко - продажба при условията на разсро­чено плащане, по който дължимата сума е изплатена, като дължими са само две вноски по 47,83 евро или общо 95.66 Евро. Записът на заповед не й е предявяван, поради ко­ето и дължимата сума от 95.66 евро все още не е изплатена. Моли съда да постанови определение, с което да отмени обжалваното разпореждане.

            В срока не е постъпил отговор от ответната страна.

            Частната жалба  е допустима и подадена в срок . Разпореждането , с което се уважава молбата за незабавно изпълнение може да бъде обжалвано, като жалбата може да бъде основана само на съображения, извлечени от актовете по чл. 417 от ГПК.

Разгледана по съществото си е неоснователна.

            По заявление на „Корект лизинг -С" ООД против К.С.В. е поискано издаването на заповед за незабавно изпълнение  по чл. 417 от ГПК, въз основа на Запис на заповед от 28.05.2010г. за сумата 154 евро. Цялата сума по записа на заповед е 578,16 евро.

            С обжалваното разпореждане е постановено издаването на заповед за незабавно изпълнение за сумата 154 евро, като съдът е преценил че са налице предпоставките на чл. 418 от ГПК за издаването й.

            Постановеното разпореждане е законосъобразно. Представения Запис на заповед от 28.05.2010г. е редовен от външна страна и съдържа реквизитите , предписани в чл. 535 от ТЗ. Записът на заповед е платим на предявяване. Видно от направеното отбелязване същият е предявен на К.С.В., като издател и на Й.Т., като авалист. Подписите на лицата не са оспорени от жалбоподателката. Следва да се приеме че предявяването е редовно.

            Обстоятелството дали е налице плащане по каузалната сделка, обезпечена с настоящия запис на заповед не е относимо към предпоставките за издаване на Заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК. Възраженията в тази насока, направени от жалбоподателката ще бъдат изследвани в исковото производство по установяване дължимостта на вземането.

             С оглед изложените съображения, настоящата инстанция намира че частната жалба следва да бъде оставена без уважение, а обжалваното разпореждане следва да бъде потвърдено.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на К.С. Велкова ЕГН ********** ***  против Разпореждане от 27.06.2011г. по ч. гр. д.№ 4240/2011 по описа на Районен съд –Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

            Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: