П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 01.03.2012 година

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в публично съдебно заседание на първи март през две хиляди и дванадесета година в  състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

 

в присъствието на секретаря М.Т. и прокурора … сложи за разглеждане гр.д. № 458 по описа за 2011 год., докладвано от Председателя.

 

         На поименното повикване в 09.15 часа се явиха:

 

         За ищеца, редовно призован, се явява адв. Д., редовно упълномощен.

         За ответници пор. №№ 2-5 вкл., се явява адв. К., преумълномощен от адв. Х..

         За третото лице помагач се явява юриск. Й., редовно упълномощен.

         Вещото лице, редовно призовано, се явява лично.

         Свидетелят, редовно призован, се явява лично.

СТРАНИТЕ: Моля да се даде ход на делото.

Съдът ДАВА ХОД на делото.

         АДВ. Д.: На основание чл. 232 от ГПК оттегляме настоящия иск, в случай че представителят на „Лев Инс” представи заверено копие от застрахователна полица „Гражданска отговорност” на лекия автомобил. В този случай оттегляме иска.

         ЮРИСК. Й.: Представям заверено копие от застрахователна полица № 100-9-888223089386850, сключена между Д. Т. *** и ЗК „Лев Инс”, със срок на действие от 17.03.2009 г. до 16.12.2009 г.

         АДВ. К.: Във връзка с направеното искане от ищцовата страна и по смисъла на чл. 232 от ГПК, съгласието на ответниците не се изисква. В случая имам една единствена претенция за това, че моите доверители, бидейки въвлечени в този процес, бяха задължени да внесат една държавна такса със значителен размер от около 1300 лв., с която те са ощетени.

         ЮРИСК: Й.: Нямам възражения.

         По повод направеното искане за оттегляне на предявения иск, съдът намира същото за допустимо и своевременно направено, като за оттеглянето на иска не е необходимо съгласието на ответната страна, тъй като същото е извършено до приключване на първото заседание по делото.

         По изложените съображения следва производството да бъде прекратено, поради оттегляне на иска.

         По повод направеното искане на пълномощника на ответниците, в качеството му на пълномощник на същите по предявения насрещен иск срещу третото лице, намира, че са налице условията да бъде върната внесената държавна такса по предявения насрещен иск, тъй като същият не е приет за съвместно разглеждане с определение на СлОС в производството по настоящото дело, т.е. може да се приеме, че същият не е предявен.

         АДВ. Д.: Моля да ми се издаде копие от протокола.

         С оглед изложените съображения и на основание чл. 232 от ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 452/2011 г. по описа на СлОС, поради оттегляне на предявения иск.

         РАЗПОРЕЖДА, след влизане в сила на настоящото определение, ДА БЪДЕ ВЪРНАТА на Ж.А.Д., М.Д.Т., Р.Д.Т. и Т.Д.Т.,***, внесената държавна такса в размер на 1297.62 лв., внесена по сметка на СлОС на 07.02.2012 г.

         ЗАДЪЛЖАВА ищцовата страна в седмодневен срок от датата на днешното съдебно заседание да внесе по сметка на СлОС сумата 200 лв. за изготвената експертизата, като в противен случай ПРЕДУПРЕЖДАВА ищеца, че за събирането на сумата ще бъде издаден изпълнителен лист.

         На адв. Д. ДА СЕ ИЗДАДЕ препис от протокола.

         Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от днес пред АС – гр. Бургас.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 09.30 часа.

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

СЕКРЕТАР: