П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 2 ноември 2011 година

 

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение,  в публично съдебно заседание на втори ноември през две хиляди и единадесета година, в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

   ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТНА МАРЕВА

                                      СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

при секретаря И.К. и с участието на прокурор…, сложи за разглеждане ЧВГрД № 460 по описа за 2011 година, докладвано от ХРИСТИНА МАРЕВА.

 

На  именното повикване в  11.00  часа се явиха:

 

Жалбоподателите, М.Д.Ж. и Д.Й.Ж., редовно призовани, се явяват лично.

Ответникът, П.С.С., редовно призован, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че са налице предпоставките за даване ход на делото, поради което   

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДВА ХОД на делото и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по частната жалба на М. и Д. Жечеви против издадената по частно гр.д. № 5778/2011 г. Заповед за изземване на детето С.П. С. роден на *** г. Оспорени са фактическите констатации изложени в молбата на ответника по жалбата, като се твърди, че фактическата раздяла между родителите на детето е от м. март 2011 г., като майката на детето - дъщеря на жалбоподателите, е живяла при тях и поради финансови затруднения през м. август е напуснала страната, за да работи. Междувременно ответникът по жалбата е изнесъл всички нейни вещи  от семейното жилище, които са заложени и разпродадени и към момента на издаване на заповедта единствени, които се грижат за детето са жалбоподателите, докато ответникът по жалбата С., са установили при посещение в семейното жилище, че е изхвърлил в чували зимните дрехи на дъщеря им и детето. Посочват наличие на редица задължения към банкови институции на ответника. Твърдят, че същият не работи, не е в състояние да се грижи за детето, съответно не разполага с необходимите личните родителски и възпитателни качества и неговото поведение ще се отрази отрицателно върху детето, което се отглежда при тях с любов и грижи. Посочват редица доказателства, препис от които е връчен в осъществената размяна на съдебни книжа, като освен това се оспорва и законосъобразността на издадената заповед от гледна точка на това, че с приетия нов СК по реда на чл. 126 от същия, съдът е следвало да се произнесе с Определение по молбата на ответника по жалбата за изземване, а не със заповед  по реда на отменения  чл. 71 от СК/отм./, която се явява недопустима.

ИЩЦИТЕ: Други доказателства нямаме. Обадихме се на майката, тя се прибра от чужбина и живее при нас.Тя е адресно регистрирана при нас. В момента дъщеря ми е отвън и би могла да представи личната си карта, т.е. тя живее при нас. Детето преди една седмица таткото върна детето  доброволно. Искаме да се отмени това становище № 2, че майката няма право на него. Искаме детето да си остане при нас и при майката.

ОТВЕТНИКА: Има образувано бракоразводно дело.Не съм сигурен дали в бракоразводното дело има някакви мерки за режим на предварителни мерки до приключване на делото. Понеже жена ми беше в чужбина и на мене не ми беше позволено да го виждам и затова взех детето. Признавам обстоятелствата, които те посочиха, че тя живее при родителите си и отглежда детето там. При положение, че тя го гледа и живее при тях, нямам претенции за изземване на детето.

Съдът СНЕ самоличността на Н.Д.С. - майка на детето С.П. С..

РАЗПИТАНА КАЗА: Майка съм на детето С.П. С..*** 83, Б1 в  дома на родителите си. Заминах извън страната на 31.03.2011 г. и от тогава детето е при родители ми. Завърнах се на 26.08.2011 г. и детето го намерих в дома на родителите ми отново. Лично от мен детето не е било изземвано. След 26.09.2011 г., тъй като не бях в страната детето го оставих при родителите си. Върнах се в страната на 26.08.2011 г., но на 11.09.2011 г. отново заминах, за да си оправя документите там, тъй като аз работех в чужбина на трудов договор, имах квартира. Към този момент трудовият договор там е прекратен, прекратена е и квартирата, взех си всичкия багаж и се върнах за постоянно вече в България. В момента, от 26.10.2011 г., детето е при мен. Осигурявам възможност за лични контакти на детето с баща му. Винаги, когато се е обадил и е поискал съм го давала.

ОТВЕТНИКА: При положение, че майка му го гледа, оттеглям молбата си за изземване на детето.

Съдът върна документа за самоличност.

Въз основа изявленията на молителя – ответник по жалбата, по чието искане е била издадена Заповед № 2 от 26.09.2011 г., за оттегляне на молбата за изземване на детето С.П. С. от М.Д.Ж. и Д.Й.Ж., съдът намира, че следва да обезсили издадената заповед още повече, че съобразно изискванията на чл. 126, ал. 1 СК същата е недопустима, тъй като съдът е следвало да се произнесе с определение.

Предвид оттеглянето на молбата настоящия състав не следва да се произнася по същество, като следва да прекрати производството по молбата на П.С. за изземване на детето.

С оглед обстоятелството, че понастоящем детето се намира при своята майка, която живее на адреса на своите родители – жалбоподатели в настоящото производство, съдът намира, че не се налага издаването на определение за определяне местоживеенето на детето във връзка с подадената молба и не се налага уведомяването на отдел ”Закрила на детето” съгласно изискванията на чл. 126, ал. 2 СК.

Водим от гореизложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОБЕЗСИЛВА издадената по ЧГрД № 5778/2011 г. на Районен съд - Сливен Заповед № 2 от 26.09.2011 г. за изземване на малолетното дете С.П. С. ЕГН ********** от М.Д.Ж. и Д.Й.Ж. *** и за предаване на П.С.С. с ЕГН **********.

ПРЕКРАТЯВА производството по подадената от П.С.С. ЕГН **********  молба по чл. 126 СК за изземване на детето от жалбоподателите М.Д.Ж. и Д.Й.Ж. за предаването му.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от днес пред ВКС на РБ.

 

          Протоколът се състави  в съдебно заседание.

Заседанието, се закри в 11.00 ч.

 

         

 

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                             1.

                                                         ЧЛЕНОВЕ:    
                                                                             2.

 

 

 

                                                       СЕКРЕТАР: