ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 02.11.2011г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на втори ноември през две хиляди и единадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното гр.д. № 465 по описа на съда за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по молба на основание чл. 340 от ГПК – за отмяна на запрещение, която подлежи на разглеждане по реда на глава ХХVІІІ от ГПК

С разпореждане от 20.10.2011г. на основание чл. 129, ал. 2 от ГПК съдът, следа като е извърши проверката по чл. 129, ал. 1 от ГПК констатира нередовности, за чието отстраняване са дадени ясни точни указания чрез връчване препис от разпореждането. Едноседмичният срок за отстраняване на нередовностите е изтекъл на 28.10.2011г., но до момента същите не са отстранени. Нарушени са изискванията на чл. 127, ал. 1, т. 2, т. 4 и чл. 128, т. 2 и т. 3 от ГПК.

Поради неизпълнение на указанията за отстраняване на тази нередовност жалбата следва да бъде оставена без разглеждане и съгласно чл. 129, ал. 3 и ал. 4 от във вр. с чл. 540 от ГПК делото да се прекрати.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба подадена от А.Ц.М., с адрес: МБАЛ „Хаджи Димитър” – гр. Сливен чрез д-р М. П. и ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 465 по описа за 2011г. на ОС – Сливен поради неизпълнение на указанията за отстраняване в срок на нередовности на исковата молба.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: