ОПРЕДЕЛЕНИЕ№                                    

Гр. Сливен, 17.11.2011г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр. отделение в закрито заседание на  седемнадесети ноември през две хиляди и единадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното гр.д.№ 470 по описа на съда за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба, подадена от адв. Ю.Я. като пълномощник на М.Д.Й. – Х. и Х.А. Холан.

При извършената проверка по чл. 129, ал. 1 от ГПК съдът, приемайки, че се касае за обективно съединени частични искове, съответно с цена 26000лв., 20000лв., 5900лв. и 100лв. е дал указания за представяне на документ за заплащането на държавна такса по всеки от исковете. В изпълнение на указанията в рамките на продължения от съда срок е представен документ за заплащането на д.т. от общо 1036лв., като е направено уточнение относно отделните съединени искове, а именно частичен в размер на 20000лв. от общо 39512лв. и частичен в размер на 5900 от общо 19558лв.

Касае се за субективно и кумулативно съединени искове, като цената на всеки от тях не надвишава размера от 25000 лв.

Предявените с исковата молба искове са граждански и с оглед цената на всеки от тях съгласно чл. 104, т.4 от ГПК (доп. ДВ бр. 50 от 2008г.) –под 25000 лв., подлежат на разглеждане от Районен съд – гр. Сливен по правилата за родова подсъдност.

Предвид гореизложеното производството – образувано пред Окръжен съд – гр. Сливен производство по посочената искова молба следва да се прекрати и да се изпрати за разглеждане от родовокомпетентния съд по седалището на ищеца, а именно РС – гр. Сливен!

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 470/11г. на ОС – гр. Сливен и ИЗПРАЩА делото за разглеждане ПО ПОДСЪДНОСТ на компетентния РАЙОНЕН СЪД – СЛИВЕН!

 

Определението подлежи на обжалване от ищците с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му Апелативен съд – гр. Бургас!

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: