ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

18.10.2011 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на осемнадесети октомври…...……………………….

през две хиляди и единадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                              Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА К.

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  479 описа за 2011 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание в чл. 274 и сл. от ГПК.

            Образувано е по частната жалба на М.Н.К. против Определение от открито с.з. на 17.12.2010г. по гр.д.№ 807/10 по описа на Районен съд Нова Загора, с което производството по делото е спряно на основание чл. 229 ал. 1, т.5 от ГПК.  В жалбата се твърди, че така постановеното определение  е незаконосъобразно тъй като, ищцата е притежавала пълномощно да сключва трудови договори и в това си качество – на пълномощник е подписала трудовия договор.  На второ място, твърди че не са налице основанията на чл. 229 ал.1 т.5 от ГПК за спиране на производството, тъй като престъпните обстоятелства следва да бъдат установени по реда на НПК, а не е достатъчна подадената жалба пред РП-Нова Загора. На трето място, по същество счета че не е възможно Управителя на дружеството-ответника да не знае за сключването на трудовия договор, тъй като видно от представеното копие от трудовата книжка на ищцата, той е направил обелязванията. Моли съда да отмени обжалваното определение.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е основателна.

            Предявеният от М.Н.К. против „Еф Си Джи” ООД иск за заплащане на сумата 1 903 лв., намира правното си основание в чл. 357 от КТ. Ищцата твърди в исковата си молба, че е била в трудово-правни отношения с ответника, възникнали от  сключен между тях трудов договор. В откритото с.з. на 17.12.2010г. пред НзРС, ответното дружество е представило удостоверение то РП-Нова Загора, от което е видно че в същата има заведена  преписка № 1967/10 срещу М.Н.К. за съставяне на неистински документ по трудово правоотношение от 06.01.2010г. с „Еф Си Джи” ООД, образувана по сигнал на К.Н.К., в качеството му на управител на дружеството.

            След запознаване с представеното удостоверени, НзРС е приел че са налице престъпни обстоятелства, от установяването на които зависи изхода на гражданския спор и е спрял производството по делото на основание чл. 229 ал.1 т.5 от ГПК.

            Настоящата инстанция намира, че не са налице предпоставките на цитираната разпоредба за спиране на производството и определението следва да бъде отменено.

            Изходът на настоящия граждански спор за присъждане на неплатено трудово възнаграждение, зависи от наличието на валидно трудово правоотношение между страните, полагането на труд от ищцата и незаплащането на същия от ответника.  Ответната страна е свободна да наведе довод за недействителност на трудовото правоотношение поради липса на валидно сключен трудов договор и неговата нищожност. Това обстоятелство подлежи на установяване в гражданското производство, чрез доказателствените средства, допустими по ГПК и след неговото доказване или не, съдът ще приеме иска за доказан или не. Обстоятелството кое лице е наказателно отговорно за съставяне на, евентуално, документ с невярно съдържание не от значение за преценката на обстоятелството за действителността на писмения трудов договор между страните по делото, което е релевантното обстоятелство за спора. От изложеното е видно че не са били налице предпоставките на чл. 229 ал.1 т.5 от ГПК, а именно от установяване на престъпното обстоятелство по пр. вх.№ 1967/10 на РП- Нова Загора, да зависи изхода на спора по гр.д.№ 807/10 на СлРС.

            С оглед изложените съображения, съдът намира че следва да отмени постановеното определение за спиране на производството и да върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

            ОТМЕНЯ Определение от открито с.з. на 17.12.2010г. по гр.д.№ 807/10 по описа на Районен съд Нова Загора, с което производството по делото е спряно на основание чл. 229 ал. 1, т.5 от ГПК.

ВРЪЩА делото на НзРС за продължаване на съдопроизводствените действия по него.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: