ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Гр.Сливен, 23.11.2011 год.

 

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД , второ гражданско отделение, в закрито заседание на ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ НОЕМВРИ ДВЕ ХИЛЯДИ И ЕДИНАДЕСЕТА ГОДИНА в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  АТАНАС СЛАВОВ

           ЧЛЕНОВЕ:  ПЕТЯ СВЕТИЕВА 

         МЛ.СЪДИЯ:  КРАСИМИРА КОНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Атанас Славов Частно гражданско дело /В/ № 480 по описа на съда за 2011 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производство е с правно основание чл.128 ал.3 в вр.в вр. чл. 274 ал.1 т.2 и сл. от ГПК

Производството е образувано по частна жалба от ДЗЗД „ЗЕМЕДЕЛСКО СДРУЖЕНИЕ ”СЪГЛАСИЕ” със седалище и адрес на управление с.Блатец ул.”Карандила” № 3, представлявано от Б.И.Д., чрез процесуалния му представител по реда на чл.32 от ГПК адв. Д. Д. О. *** против Разпореждане № …. /04.10.2011 год. по гр.дело № 5559 по описа за 2011 год. на Сливенски районен съд, , с което е върната исковата молба на жалбоподателя, поради неотстраняване на нередовностите й в срок и е прекратено производството по делото.

Атакуваното разпореждане е обявено на жалбоподателя на 10.10.2011 год., а частната жалба против него е постъпила на 14.10.2011 год.

Съдът намира частната жалба за процесуално допустима. Подадена е от надлежна страна, срещу акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.128 ал.3 в вр.в вр. чл. 274 ал.1 т.2 и сл. от ГПК.

Жалбоподателя в частната си жалба твърди, че определението на съда е неправилно е незаконосъобразно. Моли съда постанови определение с което отмени определението на първоинстанциония съд.

Въззивния съд като се запозна с представените по делото доказателства и прецени доводите на жалбоподателя и приема за установено следното:

Първоинстанционото производство е образувано по предявен от ДЗЗД „ЗЕМЕДЕЛСКО СДРУЖЕНИЕ ”СЪГЛАСИЕ”, чрез процесуален представител по пълномощия по реда на чл.32 от ГПК адв. Д.О. иск за делба на недвижим имот.

Първоинстанциония съд е оставил исковата молба без движение, като е указал на ищеца в качеството му на ДЗЗД „ЗЕМЕДЕЛСКО СДРУЖЕНИЕ ”СЪГЛАСИЕ”, че следва да се конституират в качеството на ищци всички съдружници. В дадения от съда срок, това указание не е изпълнени и първоинстанциония съд е постановил атакуваното определение.

От така установената фактическа обстановка съдът прави следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Частната жалбата е неоснователна.

Разпореждането на първоинстанционния съд е правилно и законосъобразно.

Безспорно е, че ищецът по делото за делба, а в настоящия случай жалбоподател е ДЗЗД „ЗЕМЕДЕЛСКО СДРУЖЕНИЕ ”СЪГЛАСИЕ” е гражданско дружество (чл. 357 и сл. ЗЗД)

Дружеството по ЗЗД не е персонифициран субект на правото - то не подлежи на съдебна регистрация и не може да бъде страна по процесуални правоотношения

Дружествата по чл. 357 и сл. ЗЗД нямат статут на юридически лица, поради което и не притежават процесуална правоспособност- арг. чл. 27, ал. 1 ГПК. Правосубектността като правна категория обхваща правоспособността и дееспособността на юридическите лица, пряко обуславяща и тяхната възможност да бъдат страна по повдигнат правен спор и да извършват валидни процесуални действия по него.

Пред първостепенния съд, са представени доказателства индициращи ищеца в качеството му на дружество по чл. 357 и сл. ЗЗД

Съдът е сезиран с иск за делба от неправосубектна страна. Дружествата по чл. 357 и сл. ЗЗД участвуват в съдебни спорове чрез своите съдружници, които са персонифицирани - физически или юридически лица, като валидното обвързване на това дружество с постановения правен резултат е обусловено пряко от валидното участие на съдружниците в процеса.

В изложения смисъл ищци по иска за делба са всички съдружници в гражданското дружество и решението на съда ще има обвързваща сила за всеки един от тях.

В изложения смисъл процесуалните действия на първоинстанциония съд, като е оставил исковата молба без движение и е дал указания в качеството на ищци по иска за делба да се конституират всички съдружници са правилни и съобразени със закона. Материалното право на собственост по силата придобивната сделка принадлежи на всички съдружници и те са неговите носители, следователно като ищци по иска за делба  следва да се конституират именно съдружниците като физически и юридически лица.

С оглед съвпаденията на мотивите на двете инстанции, първоинстанционото разпореждане следва да бъде потвърдено, като правилно и законосъобразно.

 

 

Мотивиран така и на основание чл. 278 от ГПК въззивния съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВРЪЖДАВА Разпореждане № …./04.10.2011 год. по гр.дело № 5559 по описа за 2011 год. на Районен съд - Сливен като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Определението подлежи на обжалване при наличие на предпоставките на чл. 280, ал. 1 от ГПК, с частна жалба пред Върховния касационен съд на Република България, от редовното му съобщаване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: