ОПРЕДЕЛЕНИЕ№                                  

Гр. Сливен, 09.03.2012г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  девети март през две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА ,

 

като се запозна с докладваното гр.д.№ 483 по описа на съда за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба подадена от К.Г.Т., с която предявява осъдителни искове спрямо Гаранционен фонд – гр. София, за заплащане на обезщетение в размер на 120000лв. за претърпени в следствие на ПТП неимуществени вреди.

В срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК ответникът е направил възражение за местна подсъдност по чл. 119, ал. 3 от ГПК, в което се поддържа, че с оглед седалището на ответника и липсата на поделения и клонове на територията на страната компетентен да разгледа предявените искове е Софийски градски съд.

В срока по чл. 131, ал.1 от ГПК ответникът е подал отговор, с който е направено възражение за местна подсъдност, което съдът намира, че следва да бъде разгледано, преди да пристъпи към постановяване на определение по чл. 140, ал.1 от ГПК.

Съдът намира, че възражението за местна подсъдност на делото е заявено своевременно и следва да се произнесе съобразно правилата за местна подсъдност.

Възражението е основателно.

Правилото на чл. 108 от ГПК определя воденето на гражданския процес спрямо юридически лица пред съда по местонахождение на седалището на юридическото лице, което е в гр. София.

Ответникът – Гаранционен фонд няма поделение или клон на територията на гр. Сливен.

В исковата молба ищецът се е позоват на правилото на чл. 115 от ГПК относно определянето на местно компетентния съд, която разпоредба намира приложение при искове спрямо деликвента. С оглед гаранционната отговорност на ответника, произтичаща от закона, не намира приложение и правилото на чл. 113 от ГПК – приложимо при искове по чл. 226, ал. 1 от КЗ, т.к.  липсва договорно основание и ищецът няма качеството на потребител на застрахователна услуга според дефиницията на §1, т. 1 от ДР на КЗ. В посочения смисъл - Определение № 814 от 17.10.2011 г. на ВКС по ч. т. д. № 642/2010 г., II т. о., ТК, докладчик съдията Лидия Иванова

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА пред себе си производството по гр.д. № 483 по описа за 2011г. на ОС – Сливен и ИЗПРАЩА делото за разглеждане съобразно правилата за местна ПОДСЪДНОСТ от компетентния Софийски градски съд.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването пред АпС – гр. Бургас

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: