ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

28.08.2012 год.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение

в ……закрито…………заседание на…двадесет и осми август………… през

две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……………………………………………….……………..и с участието на ……………………………. прокурора……..……………..изслуша докладваното от ………Снежана Бакалова………….гр...дело № …493…….по

Постъпила е молба - и от двете страни по гр. д. № 493 по описа за 2011 г. на СлОС – Д. и С. К. и ЗК „Лев инс” АД гр. София, с която заявяват, че са постигнали спогодба по делото и искат да се прекрати производството по същото.

Налице е хипотезата на чл. 249 от ГПК - страните преди влизане на решението в сила, заявяват че са се спогодили и желаят прекратяване на производството. Това искане - по съществото си - представлява оттегляне на иска със съгласието на ответника и има същите правни последици. Съдът се десезира от делото- по искане на страните и следва да заличи с обратна сила извършените по него процесуални действия, включително и постановеното решение. Съгласно чл. 249 от ГПК - в тази хипотеза съдът прекратява производството и обезсилва постановеното решение.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 249 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

           

           

ОБЕЗСИЛВА Решение № 50 от 28.05.2012 г. по гр. д. № 493/2011 г. на Окръжен съд-Сливен.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 493/11 г. по описа на Окръжен съд гр. Сливен.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: