О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 04.11.2011 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:     

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                Мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

                         

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 506 по описа за 2011  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е образувано по повод частна жалба против разпореждане, с което е върната като недопустима частна жалба вх. № 22618/30.09.2011 г. В частната жалба не се сочат пороци на разпореждането.

Производство е било образувано по искова молба за обявяване за нищожен на нотариален акт С разпореждане от 27.10.2010г.районният съд е констатирал, че след като исковата молба не отговаря на изискванията на ГПК, тя следва да бъде оставена без движение и изчерпателно е посочил нередовностите, които ищцата, сега жалбоподателка, е следвало да отстрани.  По повод на нейна молба съдът е продължил срока за отстраняване на нередовностите, но въпреки това те не са били отстранени и с определение от 17.11.2010 г. по гр. д.№ 5739/2010 г. на СлРС е била върната исковата молба на ищцата, поради неотстраняване на нередовностите в определения от съда срок и е прекратено производството по делото. Това определение е било връчено на жалбоподателката на 22.11.2010 г. и срещу него не е била подадена частна жалба. Вместо това е била подадена друга частна жалба направо до ВКС вх. №7128/01.08.2011 г., която е била препратена на Сливенския районен съд и след получаването й  съдът е дал указания в едноседмичен срок частната жалба  да бъде приведена в съответствие с изискванията на чл. 275 ал. 2 от ГПК.  Съобщението е било връчено на 26.09.2011 г. и вместо да отстрани нередовностите жалбоподателката е подала друга частна жалба, по повод на която районният съд е разпоредил да бъде върната като недопустима. Мотивите за това са, че посочените в частната жалба вх. №23718/14.10.2011 г. на СлРС  определения са влезли в сила.

Подадената срещу това разпореждане частна жалба е неоснователна. Правилно и законосъобразно районният съд е констатирал, че изброените в частната жалба вх.№ 22618/30.09.2011г.  съдебни актове са влезли в сила и определенията вече не могат да бъдат обжалвани, поради изтичане на предвидените законови срокове за това.

 

Ръководен от изложените съображения съдът

 

                                   О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на К.П.П. вх. №23718/14.10.2011 г. на СлРС като неоснователна.

 

Определението  подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: