О П Р Е Д Е Л Е Н И Е      N 

 

гр. Сливен, 16.11.2011 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                              МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                 мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

като разгледа докладваното от Надежда Янакиева въз.ч.гр.  д.  N 508 по описа за 2011  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 275 и сл. от ГПК.

Обжалвано е разпореждане, с което е отхвърлено заявление по чл. 417 и чл. 418 от ГПК за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист въз основа на извлечение от счетоводни книги за вземане на банка по договор за кредит.

Частният жалбоподател твърди, че разпореждането е незаконосъобразно, тъй като неправилно РС е приел, че не е изпълнено изискването за посочване имената  и адресите на наследниците на длъжника и не е конкретизирано задължението на всеки от тях, поради което е отхвърлил искането, тъй като не отговаря на изискванията на чл. 410 ал. 2 и чл. 127 ал. 1 т.т. 2 и 5 от ГПК. Неприложима била процедурата по даване на указания, понеже в заповедното производство това е допустимо само по чл. 425 ал.2 от ГПК. Жалбоподателят счита, че е изпълнил всички изисквания на ГПК, а РС не е удовлетворил искане, което е било своевременно направено  и касае снабдяване с документи, които заявителят не може да получи по друг начин. Пораади това моли ОС да отмени разпореждането и постанови издаването на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

Няма постъпил отговор на частната жалба.

Настоящият състав намира частната жалба за допустима, подадена в законовия срок от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

След като се запозна със заявлението и представените пред РС към него документи, СлОС счита, че частната жалба е основателна и следва да се уважи.

В заявлението по чл. 417 от ГПК частният жалбоподател е посочил като длъжници “наследниците на А.В.П. – кредитополучател по договор за кредит”. В предвидените в т. 14 на образеца от заявлението “допълнители изявления”, заявителят е поискал от СлРС да му издаде съдебно удостоверение, въз основа на което да се снабди с удостоверение от Община Сливен за наследниците на починалото лице – с трите им имена и адреси.

Въззивният съд счита, че незаконосъобразно първоинстанционният съд не е уважил искането и неправилно е приел, че заявлението не отговаря на изискванията на ГПК. В случая не се касае за нередовност и не е необходимо нито оставяне без движение на заявлението, нито даване на указания. Заявителят е обозначил длъжниците по достатъчно определяем начин, с оглед фактическото и правното положение. Той ги е индивидуализирал относително като наследници на починалия кредитополучател, но тъй като сам не разполага с правна възможност извън рамките на някакво съдебно производство да се снабди с точните им имена и адреси, е отправил искане за съдействие до съда. С това не се нарушава реда на заповедното производство, нито се заобикалят конкретните изисквания към заявителя, а се съчетават няколко, предвидени от правната норма, процесуални механизми, които не се изключват взаимно.

Поради това настоящият състав счита, че отхвърляйки заявлението, СлРС е постановил незаконосъобразно и неправилно разпореждане, което следва да бъде отменено. Делото следва да се върне на първоинстанционния съд за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, след като на заявителя се издаде исканото съдебно удостоверение, за да може да придаде окончателен вид на заявлението.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

 

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 19191 от  28.10.2011г. по ч.гр.д. № 6420/2011г. на СлРС, с което е отхвърлено като неоснователно заявление с вх. № 24847/27.10.11т. на “БАНКА ДСК” ЕАД , гр. София, за издаване на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение и изпълнителен лист въз основа на документ по чл. 417 т.2 от ГПК, против наследниците на А.В.П., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

ВРЪЩА делото на  СлРС за ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД и  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ, съгласно мотивите.

 

 

Определението не подлежи на касационно обжалване.

                            

                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

         ЧЛЕНОВЕ: