О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                               гр.Сливен, 14.11.2011 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети ноември през две хиляди и единадесета година в състав:

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВОВ

                                                                ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ СВЕТИЕВА

                                                                 мл.съдия: КРАСИМИРА КОНДОВА

като разгледа докладваното от съдия Светиева частно въззивно граждански дело 513 по описа на съда за 2011 година, за да се произнесе, съобрази следното:

    

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 278 от ГПК, във връзка с чл. 121 от ГПК.      

Обжалвано е определение от 16.09.2011 година, постановено по гражданско дело № 4466/2011 година на Сливенски районен съд, с което е прекратено производството по гражданско дело № 4466/2011 година по описа на Районен съд - гр. Сливен и делото е изпратено по подсъдност на Софийски районен съд.

Определението е обжалвано в законоустановения срок от ищеца по първоинстанционното дело – „Люпиже България” ООД. С частната жалба се правят оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на постановеното от районния съд определение за прекратяване на делото и изпращането му по подсъдност на РС - гр. София и се иска същото да бъде отменено.

От ответната по жалбата страна не е депозиран отговор, в предоставения му срок. Становище по жалбата не е изразено.

Съдът, като взе предвид направените в частната жалба оплаквания, съображенията в депозирания отговор и данните по първоинстанционното дело, намира за установено следното:

Първоинстанционното гражданско дело № 4466/2011  година по описа на Районен съд - гр. Сливен е образувано по повод на искова молба на „Люпиже България” ООД, с предявена претенция за вреди от търговски договор за превоз. В срока по чл. 119, ал. 3 ГПК, ответникът с отговора е направил възражение за неподсъдност на делото пред Сливенски районен съд, като е изтъкнал и доказал, че седалището и адреса на управлението му е в гр. София. С определение от 16.09.2011 година, постановено по гражданско дело 4466/2011 година по описа на Сливенски районен съд, докладчика по делото, разглеждайки направеното своевременно от ответника възражение за неподсъдност, е счел същото за основателно, следствие на което е прекратил производството по делото и е постановил изпращане на същото по подсъдност на Софийски районен съд. В мотивите на обжалваното определение съдебния състав на СлРС, се е позовал на чл. 105 ГПК, съгласно който исковете срещу юридически лица се предявяват пред съда, в чийто район се намира седалище  на ответника и след като от доказателствата по делото е констатирал, че е предявен иск срещу юридическо лице, чието седалище  и адрес на  управление  е в гр. София е приел, че местно компетентен е Софийски районен съд. Преди  да достигне до този извод е извел друг - за неприложимост на изборната местна подсъдност по чл.113 от ГПК, касаеща искове  на  потребители. Констатирайки, че е сезиран с иск, предявен от ЮЛ изрично е посочил, че тази местна подсъдност е приложима за спорове на потребители – физически лица, съгласно легалната дефиниция по § 13, т. 1 от Закона за  защита на потребителите.

Настоящият състав намира частната жалба за допустима, подадена в законовия срок от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез съда постановил атакувания акт. Разглеждайки жалбата по същество, въззивния съд я намира за неоснователна, а обжалваното определение за правилно по следните съображения.

Районният съд при преценката дали делото му е местно подсъдно е съобразил разпоредбата на чл. 113 от ГПК съгласно, която иск на потребител може да бъде предявен и по неговия настоящ или постоянен адрес. Въззивния съд намира, че посочената разпоредба не е приложима в конкретния казус. В настоящия случай предявеният иск не е иск на потребител – ищецът претендиращ, заплащането от ответника на исковата сума, като  представляваща  стойността на  пратка  по посочената  товарителница и обезщетение  за  забава е ЮЛ и като  такова няма качеството на потребител по смисъла на §13, т.1 от ЗЗП, съгласно която  легална  дефиниция "Потребител" е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

 За да  се отрече приложимостта  на изборната местна  подсъдност по чл. 113 от ГПК, този съдебен състав отчете и обстоятелството, че от ищеца, нито  се е твърдяло, а още по-малко доказано, че е действал като физическо лице, което като страна по договор по ЗЗП, действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Поради неприложимостта на разпоредбата на чл. 113 от ГПК предвижда алтернативна /изборна/ местна подсъдност, при която е допустимо местната подсъдност да бъде определена по избор на ищеца, т. е. по неговия настоящ или постоянен адрес се налага извода до който е достигнал първоинстанционния съд. Следователно като е съобразил неприложимостта на алтернативната местна подсъдност по чл. 113 от ГПК, първоинстанционния съд е постановил законосъобразно определение, което следва  да бъде потвърдено, а частната  жалба като неоснователна, следва  да се  остави без уважение.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

                                              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОСТАВЯ без УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Люпиже България” ООД, със седалище и адрес на  управление: гр. С., ж.к. ” Д. Г.*-*-*, срещу  определение от 16.09.2011 година, постановено по гражданско дело № 4466 по описа на Сливенски районен съд за 2011 година.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

              

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                              

                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.

     

        2.