ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

15.11.2011 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на петнадесети ноември…...……………………….

през две хиляди и единадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  520 описа за 2011 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е по реда на чл. 122 ГПК.

С определение № 1064/02.11.2011 год., постановено по ч. гр. д. № 1049/2011 год., Новозагорският районен съд е повдигнал спор за подсъдност между Софийски районен съд и Новозагорски районен съд по заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК против К.Н.П.. Със същото определение, делото е изпратено на настоящата инстанция за определяне на местно компетентен съд, който да разгледа заявлението.

От данните по ч. гр. д. № 1049/2011 год. на Новозагорския районен съд се установява, че производството по делото е образувано първо пред Софийски районен съд по заявление на „ Ти Би Ай Кредит." ЕАД за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК срещу длъжника К.Н.П., като е посочен адрес на длъжника гр. С., ж.к. „Надежда” № *, бл. *, вх.*, ет.*, ап. *.

По образуваното пред него ч. гр. д. № 43772/2010 год., Софийският районен съд първоначално е уважил заявлението, издавайки исканата заповед. В последствие, предвид невъзможността за лично връчване на посочения в заявлението адрес, и прилагайки разпоредбата на чл. 47, ал. 3 ГПК, съдът е изискал справка от НБД "Население" за адресната регистрация на длъжника. От представената по делото такава се установило, че постоянният и настоящ адрес на К.Н.П. е в с. Кортен, общ.Нова Загора, ул. „Кирил и Методий”. Това е мотивирало Софийският районен съд да постанови разпореждане без номер от закрито заседание от 13.05.2011 год. по същото дело, с което издадената заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК е обезсилена, а производството по делото е прекратено и същото е изпратено на Новозагорският районен съд по подсъдност.

След получаване на делото Новозагорският районен съд е повдигнал настоящия спор за подсъдност, считайки, че не е местно компетентен да го разгледа.

След запознаване с мотивите на съдилищата относно повдигнатия спор за подсъдност, Сливенският окръжен съд взе предвид следното:

Съгласно чл. 411, ал. 1 от ГПК, местно компетентен да разгледа заявление за издаване на заповед по чл. 410 ГПК е районният съд по постоянния адрес или седалището на длъжника. В специалната уредба на заповедното производство - гл. XXXVII, не се съдържат норми, касаещи местната подсъдност, които да препращат към правилата за подсъдността при общия исков процес. Местната подсъдност при заповедното производство представлява подсъдност в особено производство, което изключва приложението на общата подсъдност. Решаващият съд гради преценката си относно наличие на местна компетентност да разгледа заявлението, единствено по съдържащите се в заявлението данни. След като се е произнесъл по заявлението, по същество, Софийският районен съд е приел, че делото му е подсъдно и не би могъл да се десезира сам, като обезсили вече издадената заповед и прекрати производството пред себе си. За постановилия заповедта по чл. 410 ГПК съд не съществува формална възможност на това основание да я обезсили, т. е. последващата констатация на съда (след произнасяне по заявлението) за несъответствие на постоянния адрес на длъжника с посочения в заявлението, е ирелевантна за определяне на подсъдността, а постановеното разпореждане за издаване на заповед, респ. заповедта по чл. 410 ГПК са допустими.

С оглед изложеното, СлОС намира, че местно компетентен да постанови заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК е Софийски районен съд, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОМПЕТЕНТЕН да разгледа заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК, предявено от "Ти Би Ай Кредит" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. С., ул. "Д. Х." № *, подадено чрез юрк. Д.Г. против К.Н.П. ЕГН ********** е Софийският районен съд.

Делото да се изпрати на Софийски районен съд за произнасяне.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: