О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 14.11.2011 год.

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:     

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                Мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 525 по описа за 2011  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.419 ал.1 от ГПК.

Подадени са частни жалби от Д.М.П. и П.Д.П. и двете срещу разпореждане от 11.11.2010г., с което е допуснато незабавно изпълнение на Заповед за незабавно изпълнение № 4262/11.11.2010г. на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 1301/2010г. по описа на РС – Сливен. В двете частни жалби се твърди, че документът въз основа на който е издадена заповедта за незабавно изпълнение е нередовен от външна страна, тъй като записът на заповед не е предявен за плащане на издателя и авалиста. В представения оригинален екземпляр няма отразени данни, че записът на заповед е предявен за плащане. Поради това се иска отмяна на разпореждането от 11.11.2010г. по посоченото ч.гр.д. на РС – Сливен.

Постъпил е писмен отговор от насрещната страна, в който се иска да бъдат оставени без уважение частните жалби, тъй като твърдението на жалбоподателите не кореспондират както с представените по делото доказателства така и са в противоречие с непроменената и задължителна практика на ВКС. Сочи се, че ТЗ не указва формата, в която запис на заповед трябва да бъде предявен за плащане и като доказателство, че този конкретен запис на заповед е предявен, са представени нотариални покани. Освен това ВКС се е произнесъл с определение № 792/01.11.2011г. по ч.т.д. № 681/2010г., с което е посочил, че за да е налице подлежащо на изпълнение вземане не е необходимо предявяването на запис на заповед за плащане.

Жалбите са допустими, но неоснователни.

Съгласно задължителната практика на ВКС за да е налице подлежащо на изпълнение вземане не е необходимо предявяване на записа на заповед за плащане. Непредявяването води до други правни последици. Непредявяването на записа на заповед за плащане не рефлектира върху възможността за предварителното реализиране на вземане по изпълнителния титул. Частните жалби срещу разпореждането за незабавно изпълнение могат да се основават само на съображения, извлечени по актовете по чл.417 ГПК - в конкретния случай на записа на заповед. Няма съмнение, че се касае за редовен от външна страна документ, а и няма възражения относно липсата на някой от посочените в чл.535 от ТЗ реквизити.

Ето защо и двете частни жалби следва да бъдат оставени без уважение.

Ръководен от изложените съображения съдът

 

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Д.М.П. *** в качеството й на поръчител по заповед за изпълнение № 4262/11.11.2010г. за изпълнение на парично задължение срещу разпореждане от 11.11.2010г., с което е допуснато незабавно изпълнение на Заповед за незабавно изпълнение № 4262/11.11.2010г. на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 1301/2010г. по описа на РС – Сливен.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на П.Д.П. *** в качеството му на поръчител по заповед за изпълнение № 4262/11.11.2010г. за изпълнение на парично задължение срещу разпореждане от 11.11.2010г., с което е допуснато незабавно изпълнение на Заповед за незабавно изпълнение № 4262/11.11.2010г. на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 1301/2010г. по описа на РС – Сливен.

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: