О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 14.11.2011г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на…четиринадесети ноември……………………..……………

през две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                  Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

като разгледа докладваното от ………Снежана Бакалова……гр.дело № 531..по описа за 2011 година, за да се произнесе съобрази:

            Постъпила е молба от С.Х.С., в която твърди че преди две години узнал че е осиновен с Решение № 1794/10.12.1974г. на СлРС. Имал желание да установи кои са биологичните му родители и моли съда да изиска от СлРС, гражданското дело по което е допуснато осиновяването му  и на основание чл. 105 от СК да му бъде предоставена информация за биологичните му родители.

            Молбата и образуваното по нея производство са недопустими.

В  СК в сила от 01.10.2009г., не е предвидено съдебно производство, по молба на осиновеното лице, което да се развива пред съд (окръжен или районен) за разкриване на тайната на осиновяването. Такова производство е било предвидено в отменения СК, в чл. 67б, но нормата не може да бъде приложена по аналогия. В цитираната от молителя разпоредба на чл. 105 от СК се определя начина на получаване на информация от осиновителите или осиновения, който е навършил 16 години, но само от Дирекция „Социално подпомагане”. Тъй като липсва изрично определен процесуален ред за провеждане на производство пред Окръжен съд, следва настоящата молба да бъде оставена без разглеждане, а образуваното по нея производство да бъде прекратено, като недопустимо.

            Ръководен от изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И  :

            ОСТАЯВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на С.Х.С., ЕГН ********** *** до Окръжен съд – Сливен за разкриване на тайната на осиновяването.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 531/2011г. по описа на СлОС, като НЕДОПУСТИМО.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на молителя пред Апелативен съд – Бургас.

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: