О П Р Е Д Е Л Е Н И Е      N 

 

гр. Сливен, 16.11.2011 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                              МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                 мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

като разгледа докладваното от Надежда Янакиева въз.ч.гр.  д.  N 533 по описа за 2011  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 275 и сл. от ГПК.

Обжалвано е разпореждане, с което е отхвърлено заявление по чл. 417 от ГПК в частта, с която се иска издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист и за адвокатско възнаграждение в заповедното производство в размер на 120 лв.

Частният жалбоподател твърди, че разпореждането е незаконосъобразно, тъй като неправилно РС е приел, че няма доказателства, че възнаграждението е било действително заплатено, а само уговорено, поради което не се дължи присъждането му. Заявява, че е приложил фактура и списък още със заявлението. Моли ОС да отмени разпореждането и постанови издаването на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист и за сумата 120 лв. адвокатско възнаграждение за заповедното производство.

Няма постъпил отговор на частната жалба.

Настоящият състав намира частната жалба за допустима, подадена в законовия срок от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

След като се запозна със заявлението и представените пред РС към него документи, СлОС счита, че частната жалба е основателна и следва да се уважи.

Заявителят е приложил със заявлението и надлежни пълномощни, договор, уреждащ отношенията по повод заплащане на адвокатско възнаграждение, както и фактура, установяваща плащането, с приложение към нея, доказващо точния размер на заплатеното такова точно по ч.гр.д. № 5798/11 на СлРС. Поради това са налице направени и доказани разноски на страната, които, с оглед уважаване на искането за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК и изпълнителен лист за същинското вземане, следва също да бъдат присъдени.

Ето защо настоящият състав счита, че атакуваното разпореждане на СлРС, с кето е отхвърлено заявелнието относно разноските за адвокатско възнаграждение в размер на 120 лв., е незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Делото следва да се върне на първоинстанционния съд за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист и за тази сума.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

 

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 18701 от  19.10.2011г. по ч.гр.д. № 5798/2011г. на СлРС, с което е отхвърлено като неоснователно заявление с вх. № 22196/26.09.11т. на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД , гр. София, в частта, с която се иска издаване на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение и изпълнителен лист и за адвокатско възнаграждение в размер на 120 лв., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

ВРЪЩА делото на  СлРС за ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД и  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ  и за адвокатско възнаграждение в размер на 120 лв.

 

 

Определението не подлежи на касационно обжалване.

                            

                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

         ЧЛЕНОВЕ: