О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 13.12.2011 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на тринадесети декември през две хиляди и единадесета година, в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

 

        СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз.гр.д. № 535 по описа за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и следващите от ГПК.

         Образувано е по частна жалба от „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД срещу разпореждане № 18699/19.10.2011г. по ч.гр.д. № 5801/2011г. на СлРС. Твърди се, че на 26.09.2011г. било образувано ч.гр.д. № 5801/2011г. по описа на РС – Сливен по заявление на частния жалбоподател с искане за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист на осн. чл. 417 от ГПК срещу солидарните длъжници М.Т.М. и Р.Й.Х.. С разпореждане № 18699 в закрито заседание на 19.10.2011г., РС – Сливен уважил заявените и претендирани главница и лихви. От направените по делото разноски в размер на 268.55 лева, съдът бил признал и присъдил само внесената държавна такса. Претенцията за присъждане на адвокатско възнаграждение било отхвърлена с мотив, че на страната следва да се присъдят само действително направените разноски, т.е. действително заплатеното, а не уговореното адвокатско възнаграждение.

         Жалбоподателят счита, атакуваното разпореждане за неправилно и незаконосъобразно, поради което моли съда да го отмени, като се присъдят дължимите разноски за адвокатско възнаграждение в пълен размер.

         Настоящия въззивен съд, след анализ на изложеното в жалбата и приложените писмени доказателства към нея, направи следните правни изводи :

         Частната жалба е допустима. Разгледана по същество се явява основателна, по следните съображения, а именно :

         Съгласно разпоредбата на чл. 78, ал.1 от ГПК заплатените от ищеца такси, разноски по производството и възнаграждение за един адвокат, се заплащат от ответника съразмерно с уважената част от иска. В конкретния случай частния жалбоподател е представил доказателства – данъчна фактура и опис приложение към нея /приложени към заявлението/, която сама по себе си е достатъчно доказателство за действително направените разходи за адвокатска услуга. Към частната жалба е представено още и преводно нареждане - авизо местен превод с дата 29.09.2011г., от което е видно, че направените разходи за адвокат действително са преведени и постъпили по сметка на адвокатското дружество.

         Налице са всички предпоставки, за да може да се направи обоснована преценка, че претендираните по ч.гр.д. № 5801/2011г. на СлРС разноски за адвокатско възнаграждение са действително заплатени.

         По изложените съображения, като е приел обратното, а именно, че договореното възнаграждение на адвоката не е действително платено, респ. не представлява разноски по делото по смисъла на чл. 78, ал.1 от ГПК, СлРС е постановил неправилен съдебен акт, който следва да се отмени.

Съгласно разпоредбата на чл. 278, ал.2 от ГПК настоящия въззивен състав следва сам да реши въпроса по жалбата. Поради това, съдът намира, че следва да постанови друг съдебен акт с който да уважи искането за поставяне в тежест на длъжниците направените от заявителя разноски в заповедното производство в размер на 171.42 лева.

Водим от горното, настоящия въззивен състав на Сливенски Окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 18699/19.10.2011г. по ч.гр.д. № 5801/2011г. на СлРС и вместо него ПОСТАНОВЯВА :

 

ОСЪЖДА  М.Т.М. с ЕГН ********** и Р.Й.Х. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД със седалище и адрес на управление гр. С., район В., пл. „С. Н.” № * сумата от 171.42 /сто седемдесет и един лева и 41 ст./ лева, представляваща разноски за адвокатско възнаграждение по ч. гр.д. № 5801/2011г. по описа на СлРС.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                                      2.