ОПРЕДЕЛЕНИЕ      N

 

гр. Сливен, 14.12.2011 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  открито заседание на четиринадесети декември две хиляди и единадесета година в състав: 

             

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                   МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                        мл.с.    КРАСИМИРА КОНДОВА

 

при участието на прокурора ……...……… и секретаря Е.Х., като разгледа докладваното от  младши съдия Красимира Кондова ч. въз.гр.  д.  N 536 по описа за 2011  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е въззивно, движи се по реда на чл.258 и сл., вр.чл.248, ал.3 ГПК.

Инициирано е по  жалба на М.Д.Б. ***, с която се обжалва Определение № 1001 от 03.10.2011г. по гр.д. № 265/2011г. на НЗРС. С последното е отхвърлено искането на жалбоподателя за изменение на Решение № 121/18.07.2011г., постановено по гр.д. № 265/2011г. по описа на Районен съд-гр.Нова Загора, в частта за присъдените в полза на ищеца разноски за адвокатски хонорар в размер на 550,00 лв.

В жалбата се прави оплакване за неправилност на постановеното определение. Изложени са съображения, че в производството пред първата съдебна инстанция е проведено едно съдебно заседание, в което ищеца не се е явил лично, не се е представлявал от пълномощник –адвокат и не е представил адвокатско пълномощно за претендираната сума за адвокатски хонорар в размер на 550,00 лв. Жалбоподателят смята, че списък за разноските по чл.80 ГПК следва да се  представя в съда в последното по делото заседание, като ищеца е длъжен също в този срок да представи и финансовите документи за направените разноски. Освен това, смята, че  ищеца не е спазил дадения му от съда  тридневен срок за депозиране на отговор на молбата за изменение на решението в частта за разноските и след като е пропуснал този срок, същия няма право да претендира за разноски. От въззивната съдебна инстанция се иска отмяна на атакуваното определение. Претендират се разноски. В жалбата не са посочени и не са направени искания за събиране на нови доказателства във въззивната фаза на процеса.

Насрещната по жалбата страна не е депозирала отговор.

В с.з. жалбоподателят Б. се явява лично и с процесуален представител по пълномощие по чл.32, т.1 ГПК. Поддържа жалбата на основанията, изложени в нея и моли за отмяна на обжалваното определение. Претендира разноски за тази инстанция и представя списък по чл.80 ГПК.

Насрещната по жалбата страна „Арапли 2001” АД-гр.Я., редовно призована не се представлява от представител по закон или по пълномощие.

След докладване на жалбата, възражения и искания за събиране на нови доказателства не са направени.

Настоящият съдебен състав, като прецени оплакванията в жалбата и данните по делото, намира следното:

Жалбата е постъпила в срок, изхожда от процесуално легитимиран субект, против съдебен акт /определение/, за който в чл.248, ал.3 ГПК е предвидена изрична възможност  и ред за обжалване, поради което същата е редовна и допустима.

Разгледана по същество същата е и основателна по следните съображения:

Пред Новозагорски районен съд е проведено исково производство, по което настоящия жалбоподател е бил ответник. В хода на производството ответника е заплатил на ищеца дължимите суми, поради което искът е бил отхвърлен, но доколкото ответника е дал повод за завеждане на делото, същия е бил осъден да заплати деловодни разноски в размер на 641,93 лв., от които 91,93 лв. държавна такса и 550,00 лв. адвокатски хонорар.

В срока по чл.248, ал.1 ГПК ответника е подал молба до постановилия решението съд с искане за изменение на същото в частта, с която е присъдена на ищеца  сумата за адвокатски хонорар. Мотивите изложени от молителя са били в насока, че при произнасяне на съдебното решение са липсвали доказателства за реално платен от ищеца адвокатски хонорар. В изпълнение на процедурата по размяна на книжа, съгласно чл.248, ал.2 ГПК, съдът е дал тридневен срок на насрещната по молбата страна  - „Арапли 2001” АД-Ямбол за депозиране на отговор. Съобщението е получено на 16.09.2011г. от член на управителния съвет на търговското дружество. Отговор /възражение/ е депозиран действително след изтичане на тридневния срок, даден от съда, но в законоустановения едноседмичен срок, визиран в чл.248, ал.2, видно от датата на пощенското клеймо, поради което настоящия съдебен състав, намира, че същия е подаден в срок. С отговора е бил представен и договор за правна защита и съдействие с дата 11.01.2011г./предшестваща датата на подаване на исковата молба/, в който е отбелязана платената сума за адвокатски хонорар в размер на 550,00 лв.

С Определение № 1001/03.10.2011г., предмет на настоящата проверка, решаващия делото съд е отхвърлил искането за изменение на решението в частта за разноските. За да постанови този акт, съда е приел, че действително ищцовата страна е представила по делото само списък за разноските по чл.80 ГПК, но не и доказателства за реалното им извършване. Това обаче било само частично неизпълнение и доколкото в производството по чл.248 ГПК, страната е представила адвокатско пълномощно с дата 11.01.2011г. е счел, че разноските са били действително направени към момента на постановяване на съдебното решение.

Така постановеното определение е неправилно.

Съгласно чл.80 ГПК страната, която е поискала присъждане на разноски, представя списък на разноските най-късно до приключване на последното заседание в съответната инстанция. По принцип на присъждане подлежат само действително направените / реално заплатени/ разноски, включително и адвокатския хонорар . Списък с разноските е бил представен от ищеца още с подаване на исковата молба. Самият списък обаче не е доказателство, че разноски са извършени. До приключване на последното заседание по делото в съответната инстанция страната претендираща разноски следва да представи и доказателствата за реалното им извършване / в този см. и Определение № 84/17.04.1980г. ІІ г.о. ВС/. По този начин другата страна ще има възможност да се запознае с искането за разноски и с доказателствата за тяхното реализиране и ще има възможност да възрази евентуално по тяхната прекомерност, съгласно чл.78, ал.5 ГПК. Недопустимо е съда да присъжда разноски при липса на доказателства за тяхното извършване, а още по-малко при представянето на такива едва в производството по искане на страна за изменение решението в частта за разноските. Законът не изисква достоверна дата на договора за правна защита и съдействие, но смисълът на претендиране на разноските до приключване на последното съдебно заседание е да не се създават доказателства след това, с оглед на вече известния резултат по делото       /в този см. Определение № 62/23.03.2011г. І г.о.ВКС/. 

Като е присъдил адвокатски хонорар без налични доказателства за реалното му заплащане към момента на постановяване на съдебното решение, а впоследствие като е отхвърлил искането за изменение на решението в тази му част, решаващия съд е постановил несъобразени с процесуалния закон съдебни актове. Това обуславя отмяната на атакуваното определение, както и отмяна на решението в частта, имаща характер на определение, с която в полза на ищеца са присъдени разноски, представляващи адвокатски хонорар.

С оглед изхода на това производство на жалбоподателя следва да му бъдат присъдени, претендираните разноски за въззивната фаза на процеса в размер на 140,00 лв., от които 40,00лв. държавна такса, и 100,00 лв. адвокатски хонорар.

Решението не е обжалвано в останалите му части, поради което е влязло в сила.

Ръководен от горното, Сливенски окръжен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ Определение № 1001 от 03.10.2011г. по гр.д. № 265/2011г. на РС-Нова Загора, като неправилно.

ОТМЕНЯ Решение № 121/18.07.2011г., постановено по гр.д. № 265/2011г. по описа на районен съд-гр.Нова Загора В ЧАСТТА, ИМАЩА ХАРАКТЕР НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ, с която в полза на ищеца „Арапли 2001” АД-Ямбол, ЕИК 128516205, със седалище и адрес на управление гр.Я., ул.”Ст.П.” №*, ап.*, чрез изпълнителния директор Й.Н.В., са присъдени деловодни разноски в размер на 641,93 лв./шестотин четиридесет и един лева и 0,93 ст./, като вместо него постановява:

ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.1 ГПК М.Д.Б. с ЕГН ********** ***  да заплати на „Арапли 2001” АД, ЕИК 128516205, със седалище и адрес на управление гр.Я., ул.”Ст.П.” № *, ап.*, чрез изпълнителния директор Й.Н.В., сумата в размер на 91,93 лв./деветдесет и един лева и 0,93 ст./, представляващи деловодни разноски за заплатена държавна такса.

ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.1 ГПК „Арапли 2001” АД, ЕИК 128516205, със седалище и адрес на управление гр.Я., ул.”Ст.П.” № *, ап.*, чрез изпълнителния директор Й.Н.В., да заплати на М.Д.Б. с ЕГН ********** ***, сума в размер на 140,00 лв./сто и четиридесет лева/, представляваща деловодни разноски за въззивната фаза на процеса.

 

Решението е окончателно, с оглед нормата на чл.274, ал.4, вр.чл.280, ал.2 ГПК.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                    

                                                         ЧЛЕНОВЕ:

                                                                           1.

                                                                           2.