ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

19.01.2012 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на деветнадесети януари…...……………………….

през две хиляди и единадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  551 описа за 2011 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание в чл. 274 и сл. от ГПК.

            Образувано е по частната жалба на З.И.И. против Определение от 05.10.2011г. по гр.д.№ 3621/2011 по описа на Районен съд- Сливен, с което е прекратено делото пред СлРС и изпратено същото по  подсъдност на Районен съд –София. Твърди се в жалбата, че постановеното определение е незаконосъобразно, тъй като не следва да се прилагат правилата на общата местна подсъдност по чл. 105 от ГПК, а тази на чл. 113 от ГПК, тъй като ищецът има качеството на потребител по см. на §1 т.1 от ПЗР на КЗ. Моли да бъде отменено обжалваното определение и делото да бъде върнато на СлРС за разглеждане, като местно компетентен да реше спора.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо интерес от обжалването, а разгледана по съществото си е основателна.

            З.И.И. е предявил против ЗК „Български имоти” АД, гр. София иск с правно основание чл. 226 от КЗ. Искът е предявен пред СлРС.

            В срока за отговор, ответникът е направил възражение за местна неподсъдност на спора, като е посочил че следва по правилата на общата местна подсъдност, тъй като седалището му е в гр. София – делото де се прекрати пред СлРС и изпрати на СРС.

            С обжалваното определение, СлРС е уважил искането и прекратил делото пред себе си, като го е изпратил на СРС по компетентност. В мотивите си е посочил че следва да се приложи правилото на чл. 108 ал.1 от ГПК, относно определянето на местно компетентния съд.

            За да постанови обжалваното определение, съставът на районния съд е приел, че за определяне на местната подсъдност на искове с правно основание чл. 226 от КЗ срещу застраховател, срещу риск "Гражданска отговорност" за заплащане на застрахователно обезщетение се прилагат общите правила за местната подсъдност, съгласно чл. 105 от ГПК, респективно чл. 108 ал.1 от ГПК.

Така направените правни изводи са в разрез с постоянната практика на ВКС по обуславящите изхода на правния спор правни въпроси. При действието на ГПК от 2007 г. и по-специално на чл. 113 от новия процесуален кодекс, в редица свои актове /Определение № 214 от 15.03.2010 г. по ч. т. д. № 173/10 на ВКС, ТК, II т. о., Определение № 95 от 5.02.2010 г. по ч. т. д. 70/10 на ВКС, ТК, II т. о. и други/ ВКС приема, че ищците по иска по чл. 226 от КЗ се явяват потребители на застрахователни услуги, съгласно § 1 от ДР на КЗ, било то като застраховани лица, било то като трети ползващи се лица, било то като трети увредени лица и прочие . Следователно в качеството им на потребители за тях са приложими правилата на чл. 113 от ГПК, относно това, че иск на потребител може да бъде предявен и по неговия настоящ или постоянен адрес, която разпоредба като специална изключва приложението на общото правило на чл. 105 от ГПК.

            С оглед изложените съображения, следва да бъде отменено обжалваното определение, а делото върнато на СлРС за продължаване на производството.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

            ОТМЕНЯ Разпореждане (имащо характер на определение) от 05.10.2011г. по гр.д.№ 3621/2011 по описа на Районен съд- Сливен, за прекратяване на производството пред СлРС и изпращане о подсъдност на Районен съд- София.

            ВРЪЩА делото на СлРС за продължаване на производството.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: