О П Р Е Д Е Л Е Н И Е      

 

гр. Сливен, 13.02.2012 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  открито заседание на осми февруари през две хиляди и дванадесета година в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА                                                 

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

мл.с.  КРАСИМИРА КОНДОВА 

 

при участието на прокурора….. и секретаря П.С.,                                                        като разгледа докладваното от  младши съдия Красимира Кондова  гр. д.  № 555 по описа за 2011  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 Производството е по реда на глава тридесет и девета ГПК.

Образувано е по жалба на Д.П.Ж. ***. Обжалват се действия на частен съдебен изпълнител, с район на действие - Окръжен съд Сливен, изразяващи се в извършване на опис на движими вещи – 20 бр.крави и 6 бр.телета, състоял се на 24.06.2011г. по изпълнително дело № 20118350400314.

Жалбоподателят се явява трето за изпълнителното производство  лице. Към жалбата са приложени като писмени доказателства договор за покупко-продажба на животни с нотариална заверка на подписите от 01.10.2008г., като страни по него са длъжника по изпълнителното дело като продавач и жалбоподателя като купувач, нотариален акт № 196, том 5, рег.№ 9293, дело № 775/2007г. за покупко-продажба на недвижим имот в землището на с.Асеновец, общ.Нова Загора, представляващ овцеферма – кошара № 7 с площ и граници, подробно описани в нотариалния акт и таблица за регистрираните животни в Регионална ветеринарно-медицинска служба / РВМС/ - Агенция по храните – гр.Сливен. В жалбата се излагат подробни съображения за незаконосъобразност на действията, извършени от ЧСИ по горепосоченото изпълнително дело, като се иска от съда тяхната отмяна. Със жалбата са направени искания за събиране на гласни доказателствени средства – разпит на двама свидетели при режим на довеждане за установяване факта на владение на движимите вещи от жалбоподателя към момента на запора им, собствеността на животните, кой полага грижи за тях, къде се отглеждат животните и кога е узнал жалбоподателя за предприетите от ЧСИ действия. Отправено е и искане за спиране на изпълнението на публичната продажба на запорираните и описани животни, тъй като същите са собственост на жалбоподателя.

В срока по чл.436, ал.3 ГПК е депозирано възражение от взискателя по изпълнителното дело Д.В.Н. ***, в което са изложени подробни аргументи, относно неоснователност и недопустимост на жалбата. От съда се иска да постанови решение, с което да се остави без уважение депозираната жалба.

Приложени са и обяснения на съдебния изпълнител по изпълнителното дело, както и копие от последното.

С определение от 15.12.2011г., държано в закрито заседание, искането  за спиране на изпълнителното производство по отношение на обявената продажба на животните е оставено без уважение.

В производството са допуснати и приети множество представени от страните писмени доказателства, а по отношение допустимостта и основателността на жалбата е допуснато събиране на гласни доказателствени средства чрез разпит на свидетели.

Именно от показанията на св. Д.К. се установява, че жалбоподателя Д.Ж. е узнал за извършения от ЧСИ опис на животните още на следващия ден. За посещението на ЧСИ в кравефермата и последвалия опис на животните, му  било съобщено лично от неговия вуйчо - длъжника Т.К. на следващия описа ден. Освен това, тъй като от свидетелстките показания се установява, че жалбоподателя е ходил всеки ден във фермата, същия е имал и реалната възможност да види поставените със спрей щампи върху телата на животните, респ. да узнае, че тези животни са описани и са обект на изпълнително производство.

От обясненията на самия жалбоподател Ж., дадени при условията на чл.176 ГПК, окончателно се затвърди, обстоятелството, че същия е узнал за извършения опис на следващия ден, т.е. на 25.06.2011г.

Съгласно разпоредбата на чл.436, ал.1 ГПК жалба от трето лице, насочена срещу действия на съдебен изпълнител се депозира в едноседмичен срок от узнаване за извършеното действие. Както се установи в конкретния случай жалбоподателят Ж. е узнал за извършения на 24.06.2011г. опис на 20 бр.крави и 6 бр.телета на следващия ден – 25.06.2011г., а е депозирал настоящата жалба на 14.11.2011г.

От изложеното, следва, че жалбата на третото за изпълнителното производство лице  Д.Ж. *** е просрочена и като такава следва да бъде оставена без разглеждане. Третото лице разполага с исковата защита, съгласно чл.440 ГПК.

С оглед изхода на спора, в полза на взискателя –страна по настоящото производство, следва да бъдат присъдени деловодни разноски в размер на 420,00 лв./четиристотин и двадесет лева/, от които 20,00 лв. за издадени съдебни удостоверения и 400,00 лв. платен адвокатски хонорар.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата на Д.П.Ж. с ЕГН: **********,*** и съдебен адрес гр.С., бул.”Х. Д.” № *, против действия на ЧСИ  по изп.д.№ 20118350400314 по описа на ЧСИ Поля Руйчева, опис на движими вещи като  НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА  производството по гр.д. № 555/2011г. по описа на Сливенски окръжен съд.

ОСЪЖДА Д.П.Ж. с ЕГН: ********** *** и съдебен адрес гр.С., бул.”Х. Д.” № *, да заплати на  Д.В.Н. с ЕГН: ********** ***, сума в размер на 420,00 лв./четиристотин и двадесет лева/ деловодни разноски.

 

Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд гр.Бургас в едноседмичен срок от съобщаването му по реда на глава ХХІ ГПК.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

         ЧЛЕНОВЕ:        1.

                          

2.