О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 17.01.2012 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на седемнадесети януари през две хиляди и дванадесета година, в състав: 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ :  ХРИСТИНА МАРЕВА

 

          СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз.гр.д. № 573 по описа за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството се движи по реда на чл.435, ал.2, предл. последно от ГПК.

         Постъпила е жалба от длъжника К.И.Д., в качеството му на управител на „Интерлифт Д.” ЕООД против определения размер на дължими разноски за адвокатско възнаграждение – 3000 лева по изп.д. № 20118350400970 на ЧСИ П.Р., с рег. № 835 на КЧСИ.

В жалбата се сочи, че така определеното възнаграждение е прекомерно, с оглед нормативно определените размери в Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатско възнаграждение.

От съда се иска да бъде отменено постановлението на ЧСИ П.Р., в частта, с която на взискателя са присъдени 3000 лева – разноски за адвокатско възнаграждение, или същите да бъдат намалени до нормативно определените размери.

Препис от жалбата е връчен на взискателя, като в указания срок отговор по нея не е депозиран.

         По делото са приложени и обяснения от ЧСИ П.Р., в които същата излага подробно процесуалните действия по движение на изпълнителното дело.

         След преценка и анализ на представените писмени доказателства, при извършената прецизна и пълна преценка на обстоятелствата и фактите, настоящия съдебен състав констатира следното :

         ИД № 2011835040970 по описа на ЧСИ П.Р. е образувано на 27.09.2011г. по молба на взискателя „Хранене и хотели – Яница” АД въз основа на изпълнителен лист, издаден по гр.д. № 2112/2010г. по описа на РС – Асеновград, за дължима главница - 19 134 лева, законната лихва върху нея, считано от 08.10.2010г. до окончателното изплащане и сумата от 1 233 лева - разноски по гражданското дело. В молбата е претендирано и заплащане на разноски от длъжника по изп. дело, без същите да са конкретизирани по размер. Приложено е пълномощно, в което не е посочен размера на договореното възнаграждение.

         Поканата за доброволно изпълнение е връчена на длъжника на 08.10.2011г., като в същата е вписана като дължима сумата от 3000 лева – адвокатско възнаграждение.

         На 13.10.2011г. е депозирана от длъжника пред ЧСИ и разглежданата жалба.  

         Установеното от фактическа страна мотивира следните правни изводи :

         Разглежданата жалба е недопустима. Същата е депозирана от лице, което има правен интерес от обжалването, но липсва изричен акт на ЧСИ, който да бъде предмет на съдебен контрол.

         Разпоредбата на чл. 435, ал.2, предл. последно от ГПК, предвижда, че длъжникът има право да атакува постановлението за разноски. Такова обаче по конкретното изп. дело не е постановено. Липсва акт издаден от  ЧСИ по законосъобразността на който настоящия съдебен състав да се произнесе.

         Длъжникът следва да изложи своите възражения пред ЧСИ, като произнасянето на същия с изричен акт по отношение на разноските, би могло да се атакува пред съда. Призовката за доброволно изпълнение няма характер на такъв акт, присъждащ разноски и респ. не подлежи на съдебен контрол.

         Предвид гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд, следва да остави без разглеждане депозираната жалба, тъй като същата се явява недопустима.

         Мотивиран от горното, СЪДЪТ

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ депозираната жалба от К.И.Д., в качеството му на управител на „Интерлифт Д.” ЕООД с ЕИК 160136714, със седалище и адрес на управление гр. А., обл. П., ул.”Т.” № * против поканата за доброволно изпълнение, връчена му по ИД № 2011835040970 по описа на ЧСИ П.Р. с район на действие СлОС, в частта й относно разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 3000 лева.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 573/2011г. по описа на Сливенски окръжен съд.

 

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                   2.