О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 04.01.2012 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на ЧЕТВЪРТИ ЯНУАРИ ПРЕЗ ДВЕ ХИЛЯДИ И ДВАНАДЕСЕТА година в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВОВ

                                             ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ СВЕТИЕВА

                                                         мл.съдия: СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Атанас Славов частно въззивно граждански дело № 578 по описа на съда за 2011 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 278 и сл. от  ГПК.

Образувано е по повод частна жалба от ЧСИ Павел Георгиев, рег. № 837 в КЧСИ и район на  действие ОС-Сливен против Определение № 42/24.11.2011 год. на Съдия по вписванията в СВ при СлРС, с което е отказано вписване на възбрана с вх. № 6550/24.11.2011 год. по описа на СВ при СлРС.

В частната жалба на жалбоподателя твръди, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Твърди, че по изпълнително дело № 20118370401513 по описа на ЧСИ, е наложил възбрана на недвижим имот собственост на длъжниците по делото Н.М.А. с ЕГН:********** и А.Л.А. с ЕГН ********** представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с инф. № 67338.518.76 ведно с находящите се в него сгради. Съгласно чл. 6, ал. 3 от правилника за вписванията, ведно със записката за възбрана приложил и скица - копие от кадастралната карта. Описанието на имота е направил, съобразно изискванията на чл. 6,  т. 1 - 7 от ЗКИР. Твърди, че по силата на сключен договор с АК за отдалечен достъп до електронния кадастрален регистър в цялата страна, получавал платена услуга от кадастъра, скица / схема – копие от кадастралната карта, като разпечатка от електронната страница на регистъра, която представлява копие от кадастралната карта с данни от Кадастралния регистър за недвижимите имоти. В този връзка посочва, че е спазил разпоредбата на чл. 77, ал. 2, т. 1 ЗКИР, като е представил скица – копие от кадастралната карта, извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти, но въпреки това Съдията по вписванията  приел, че представената скица не отговаря на изискванията на чл. 33 от Наредба № 3/28.04.2005 година за съдържането, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, поради липса на реквизит, който трябва да съдържа скицата, а именно подпис и печат. Посочва се, че Съдията по вписванията е мотивирал отказа си със становището, че разпечатката от електронната страница може да бъде ползвана само за справки и сведения. Жалбоподателя, твръди, че Съдията по вписвания тълкува превратно правната норма, която се съдържаща се в разпоредбите на няколко нормативни акта и касае вписването на възбраната.

Сочи се, че Наредба № 3 установява, че кадастралните карти и кадастралните регистри се изработват в традиционния графичен и писмен вид върху традиционен носител и в цифров вид върху магнитен, оптически или друг технически носител. Законът дефинира легалното понятието цифров вид в параграф 1 т. 6 от ЗКИР. Данните от този носител на информация са пълни, точни и съобразени с изискванията на закона. Позовава се на последното изменение на Наредба № 3 и подчертава, че смисълът му е да отпадне изискването за име и подпис на началника на службата по кадастъра и печат. Именно отпадането на това изискване трансформира един официален документ в справка - сведение, тъй като има изградени електронни регистри с данни на имотите, които дублират тези на традиционен хартиен носител, а те са публични и официални и всеки може да извърши съответната справка, включително и съдията по вписванията. С последното изменение на наредбата е отпаднало изискването скицата да съдържа подпис и печат на длъжностното лице.  Изискването на закона пък е да се приложи скица или схема, която да е извадка от кадастралната карта и е без значение вида на справката, което се подразбира от последната промяна на Наредба № 3 и премахването на задължителни по-рано реквизити. Подчертава, че с последното изменение на Наредбата се цели стимулиране на регистърното производство по електронен път, подобно на това за търговския регистър,  тъй като така съдебният изпълнител може да получи информация от кадастралната карта веднага, незабавно и възбраната да бъде вписана по най - бързия  начин. Това подобрява ефективността на работата по принудителното изпълнение на всички съдебни изпълнителни и е съобразено с европейските критерии и стандарти.

Моли съда да отмени атакуваното определение като незаконосъобразно.

Съдията по вписвания не е изразил становище по повод подадената частна жалба.

С определение № 42/24.11.2011 година Съдия по вписванията А.П. при Районен съд гр.Сливен е отказала вписването на възбрана върху недвижим имот, направено с подадена от ЧСИ молба за вписване входящ № 6501 от 24.11.2011 год. по описа на СВ. Мотивите за да постанови обжалвания акт са, че към представеното за вписване искане не е приложена скица, а справка изтеглена по електронен път. В мотивите е изложила аргументи, че скицата или съответно схемата, се изработва в определен мащаб по образец, посочен в приложение в наредбата, изготвя се от съответно длъжностно лице от служба по кадастъра и следва да има съдържание, съгласно чл. 31 и чл. 33 от Наредба № 3. Скицата или схемата следва да имат и печат и подпис, с което се удостоверява достоверността и актуалността на данните изписани в нея, поради това разпечатките от електронната страница могат да бъдат ползвани само за справки и сведения. Съдията по вписванията е изложил като краен извод, че съгласно чл. 55 ал. 4 ЗКИР, справка осъществена чрез пряк достъп до информационната система има значение на устна справка. Посочено е, че в горния смисъл е Определение № 313/09.06.2011 г. по частно гражданско дело № 668/2010 г. на трето гражданско отделение на ВКС.

Настоящият състав намира подадената частна жалба, за допустима.

Разглеждайки жалбата по същество, въззивния съд я намира за основателна, а обжалваното определение за неправилно по следните съображения.

НАРЕДБА № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри /Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 41 от 13.05.2005 г., в сила от 13.05.2005 г./ С ДВ бр. 82 от 21.10.2011 год. Последната редакция са изменени чл.31, съответно чл. 33 от Наредбата, като е отпаднало изискването скицата или схемата да съдържа подписа на началника на службата и печат. До изменението на наредбата изискването за подпис и печат на скицата или схемата е съществувало. В тази насока следва да се отбележи че цитираното определение на ІІІ г.о. но ВКС под № 313/2011 год.  по ч. гр. д . № 668/2011 год. е поставено преди тази подзаконова промяна.

Законодателя е регламентирал двустранна връзка между кадастъра и имотния регистър и обменът на данни между в чл. 6 ал. 3 ЗКИР. Тази двустранната се осъществява при условия и ред определени с Наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието. В чл. 7 ал. 1 на същия закон законодателят е предвидил създаването на компютъризирани информационни системи кадастъра и имотния регистър и редица механизми, при които агенцията по геодезия, картография и кадастър уведомява министъра на правосъдието, съответно агенцията по вписванията за одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри за съответната територия и ги предава на службата по вписванията. Агенцията по вписвания от своя страна има задължението да осигурява връзка между имотния регистър и другите регистри – чл. 58, б, ал. 1 т. 2 от ЗКИР.

От горе изложеното се налага изводът, че в цитираните законови текстове въвеждат законови изисквания, за връзка между имотния регистър и кадастъра, което прави възможно извършването на справки в реално време.

След като за съдията по вписвания е било възможно да извърши съответната справка, доколко предоставената с искането скица/схема отговаря на действителното положение и при констатиране на нейната автентичност, е следвало да предприеме необходимите действия за вписване на възбраната.

НАРЕДБА № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри изм.ДВ бр. 82 от 21.10.2011 г. съдържа изискването скиците по чл. 31 и чл. 32 и схемата по чл. 33 от Наредбата да се издават на специална бланка, която да съдържаща логото на агенцията. В случая представената към възбраната скица съдържа тези данни, е и отпаданло изискването скицата да носи подпис на началника на службата и на печат. Това налага извода, че представената към искането за вписване на възбрана скица следва да се приеме като документ издаден от Агенцията по геодезия , картография и кадастър.

Съгласно чл. 6 ал.3 от Правилника за вписванията, когато подлежащият на вписване акт се отнася до конкретен имот, който се намира в район с одобрена кадастрална карта, изисква описанията да се извършват съобразно данните по чл. 60, т. 1 - 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър. В тези случаи към акта се прилага скица-копие от кадастралната карта.

Правилника за вписванията в чл. 26, във връзка с чл. 24, б. "а", препраща към разпоредбата на чл. 6, ал. 1, б. "в", относно описанието на имота в молбата за вписване на възбрана. Когато имотът се намира в район с одобрена кадастрална карта, той не може да се индивидуализира с тази данни. В тези случаите, когато имотът се намира в район с одобрена кадастрална карта, намират приложение изискванията на чл. 6, ал. 3 относно описанието на имота и се посочват данни от кадастралната карта.

Тези данни следва да удостоверят, чрез представяне на скица-копие от плана. След промяна в НАРЕДБА № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството това може да се удостовери чрез разпечатка от електронната страница на АГКК, която представя скицата на имота, за вписване на възбрана, а при съмнения съдията по вписванията разполага с възможност да се увери в актуалността на представената скица.

Този начин за индивидуализиране и удостоверяване на индивидуализиращи данни цели избягване на съмнения за действието на извършеното вписване.

По изложените съображения настоящият съдебен състав е мотивиран да приеме частната жалба за основателна.Това от своя страна налага обжалваното  определение  да бъде отменено  като  неправилно.

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ определение № 42 от 24.11.2011 година на съдия по вписванията при СлРС за отказ за вписване на възбрана с вх. № 6550 от 24.11.2011 година по описа на СВ при СлРС.

 

ЗАДЪЛЖАВА Службата по вписвания да предприеме действия и извърши вписването на възбраната от  датата на постъпване на искането.

 

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ: