О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

      гр.Сливен, 20.12.2011 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесети декември през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ СВЕТИЕВА

                                                                         мл.съдия: СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Светиева частно въззивно граждански дело 579 по описа на съда за 2011 година, за да се произнесе, съобрази следното:

    

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 278 и сл. от  ГПК.

Образувано е по частна жалба, подадена от ЧСИ П.Г., рег. № 837 в КЧСИ и район на  действие ОС - Сливен  против определение № 41/24.11.2011 година  на съдия по вписванията в СВ при СлРС за отказ за вписване на възбрана с вх. № 6551/24.11.2011 година по описа на СВ при СлРС.

В частната жалба на жалбоподателя се релевират оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на обжалваното определение. Оплакванията се мотивират като се  посочва, че по изпълнително дело № 20118370401513 по описа на ЧСИ, последния наложил възбрана на представляващия самостоятелен обект поземлен имот, ведно с находящите се в него сгради, собственост на длъжниците по делото. Съгласно чл. 6, ал. 3 от правилника за вписванията, ведно със записката за възбрана приложил и скица - копие от кадастралната карта. Описанието на имота направил, съобразно изискванията на чл. 6,  т. 1 - 7 от ЗКИР. За до  обоснове  оплакванията  си жалбоподателя сочи, че по силата на сключен договор с АК за отдалечен достъп до електронния кадастрален регистър в цялата страна, получавал платена услуга от кадастъра, скица / схема – копие от кадастралната карта, като разпечатка от електронната страница на регистъра, която представлява копие от кадастралната карта с данни от Кадастралния регистър за недвижимите имоти. В този връзка посочва, че е спазил разпоредбата на чл. 77, ал. 2, т. 1 ЗКИР, като е представил скица – копие от кадастралната карта, извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти, но въпреки това  Съдията по вписванията  приел, че представената скица не отговаря на изискванията на чл. 33 от Наредба № 3/28.04.2005 година за съдържането, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, поради липса на реквизит, който трябва да съдържа скицата, а именно подпис и печат. Посочва се, че Съдията по вписванията е мотивирал отказа си със становището, че разпечатката от електронната страница може да бъде ползвана само за справки и сведения. Жалбоподателя, счита за превратно така даденото от Съдията по вписванията тълкуване на правната норма, която се съдържаща се в разпоредбите на няколко нормативни акта и касае вписването на възбраната. Акцентира се върху, обстоятелството, че налагането на възбраната цели бързина и изненада спрямо длъжника, с цел осуетяване на евентуално отчуждаване на недвижимо имущество. Сочи се, че Наредба № 3 установява, че кадастралните карти и кадастралните регистри се изработват в традиционния графичен и писмен вид върху традиционен носител и в цифров вид върху магнитен, оптически или друг технически носител. Законът дефинира легалното понятието цифров вид в параграф 1 т. 6 от ЗКИР. Данните от този носител на информация са пълни, точни и съобразени с изискванията на закона. Позовава се на последното изменение на Наредба № 3 и подчертава, че смисълът му е  да отпадне изискването за име и подпис на началника на службата по кадастъра и печат. Именно отпадането на това изискване трансформира един официален документ в справка - сведение, тъй като има изградени електронни регистри с данни на имотите, които дублират тези на традиционен хартиен носител, а те са публични и официални и всеки може да извърши съответната справка, включително и съдията по вписванията. С последното изменение на наредбата е отпаднало изискването скицата да съдържа подпис и печат на длъжностното лице.  Изискването на закона пък е да се приложи скица или схема, която да е извадка от кадастралната карта и е без значение вида на справката, което се подразбира от последната промяна на Наредба № 3 и премахването на задължителни по-рано реквизити. Подчертава, че с последното изменение на Наредбата се цели стимулиране на регистърното производство по електронен път, подобно на това за търговския регистър,  тъй като така съдебният изпълнител може да получи информация от кадастралната карта веднага, незабавно и възбраната да бъде вписана по най - бързия  начин. Това подобрява ефективността на работата по принудителното изпълнение на всички съдебни изпълнителни и е съобразено с европейските критерии и стандарти.

Считайки атакуваното определение за незаконосъобразно , жалбоподателят претендира  за  неговата отмяна.

Съдията по вписвания не е изразил становище по повод подадената частна жалба.

С определение № 41/24.11.2011 година съдия по вписванията е отказал вписването на възбрана върху недвижим имот, направено с  подадена от ЧСИ молба за вписване входящ № 6551 от 24.11.2011 година по описа на СВ. Отказа  е мотивите с констатациите, че към представеното за вписване искане не е приложена скица, а справка изтеглена по електронен път. В мотивите е развита  аргументацията, че скицата или съответно схемата, се изработва в определен мащаб по образец, посочен в приложение в наредбата, изготвя се от съответно длъжностно лице от служба по кадастъра и следва да има съдържание, съгласно чл. 31 и чл. 33 от Наредба № 3. Скицата или схемата следва да имат и печат и подпис, с което се удостоверява достоверността и актуалността на данните изписани в нея, поради това разпечатките от електронната страница могат да бъдат ползвани само за справки и сведения. Съдията по вписванията е мотивирал извод,  че съгласно чл. 55 ал. 4 ЗКИР, справка осъществена чрез пряк достъп до информационната система има значение на устна справка. Посочено е, че в горния смисъл, се е произнесъл и ВКС на РБ с определение № 313/09.06.2011 г. по частно гражданско дело № 668/2010 г. на трето гражданско отделение на ВКС.

Настоящият състав намира подадената частна жалба, за допустима. - С посоченото  по - горе определение на ВКС е прието, че подадената касационна жалба от ЧСИ е процесуално допустима, от където се прави извода, че това определениe  е било постановено по  реда на чл. 290 от ГПК.

Разглеждайки жалбата по същество, въззивния съд я намира за основателна, а обжалваното определение за неправилно по следните съображения. Доколкото в обжалвания акт има позоваване на акт на ВКС, този съдебен състав съобрази, че цитираното определение на ВКС е постановено преди извършената промяна в Наредба № 3 – изменена в бр. 82 на ДВ от 21.10.2011 година От една страна, с тази промяна в чл. 31, съответно чл. 33 от Наредбата са изменени, съответно на всеки от текстовете, ал. 1, т. 12  и т. 13 и ал. 1, т. 11 и т. 12, като е отпаднало изискването скицата или схемата да съдържа подписа на началника на службата и печат. От друга страна, в ЗКИР - чл. 6 ал. 3, е регламентирано, че двустранната връзка по ал. 1, /между кадастъра и имотния регистър и обменът на данни между тях/ се осъществява при условия и ред определени с Наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието. В чл. 7 ал. 1 на закона е регламентирано, че за кадастъра и имотния регистър се създават компютъризирани информационни системи, които са свързани помежду си. Законодателят е предвидил и редица механизми, при които агенцията по геодезия, картография и кадастър уведомява министъра на правосъдието, съответно агенцията по вписванията за одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри за съответната територия и ги предава на службата по вписванията /примерно чл. 49 ал. 3/. Агенцията по вписвания от своя страна има задължението да осигурява връзка между имотния регистър и другите регистри – чл. 58, б, ал. 1 т. 2 от ЗКИР. Следователно налице са редица изисквания на закона, свързани с възможността за връзка между имотния регистър и кадастъра, което прави възможно извършването на справки в реално време. След като за съдията по вписвания е било възможно да извърши съответната справка, доколко предоставената с искането скица/схема отговаря на действителното положение и при констатиране на нейната автентичност, то е следвало да предприеме необходимите действия за вписване на възбраната. Вярно е, че Наредба № 3  съдържа изискването скиците по чл. 31 и чл. 32 и схемата по чл. 33 от Наредбата да се издават на специална бланка съдържаща логото на агенцията. В конкретния случай обаче представената скица съдържа логото на Агенцията, а с отпадането на изискването за подписа на началника на службата и на печати тя следва да се приеме като документ равнозначен на такъв получен по физически начин от Агенцията по кадастър. В случая, следва да се държи сметка и за характера на производството, по което ЧСИ е поискал вписване на възбраната. Касае се за действия във връзка с допуснато обезпечение, които изискват бързина, с цел гарантиране правата на кредитора и осуетяване възможността на длъжник да отчужди свои имоти. Характерът на производството изисква предприемането на незабавни действия от ЧСИ, като орган, на който са делегирани чрез закона пълномощия от държавата. При забавянето на действията на ЧСИ несъмнено той не би могъл да осигури ефективно право на защита за правата на кредитора. Създаването на електронните регистри и осигуряването на свободен достъп до тях несъмнено цели ускоряване на процедурите по събиране на доказателства, които да ползват съответните държавни органи и съдилищата.

Съгласно чл. 6, б. "в" от Правилника за вписванията, когато подлежащият на вписване акт се отнася до конкретен имот, той трябва да съдържа описанието на имота, до който се отнася актът, с посочване на вида, местонахождението /община, населено място, адрес, местност/, номера на имота, площта и/или застроената площ и границите. Когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, чл. 6, ал. 3 от Правилника за вписванията изисква описанията да се извършват съобразно данните по чл. 60, т. 1 - 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър. В тези случаи към акта се прилага скица-копие от кадастралната карта. Законът в чл. 26, във връзка с чл. 24, б. "а", препраща към разпоредбата на чл. 6, ал. 1, б. "в" от Правилника за вписванията, относно описанието на имота в молбата за вписване на възбрана. Когато имотът се намира в район с одобрена кадастрална карта, той не може да се индивидуализира с тази данни. Това означава, че в случаите, когато имотът се намира в район с одобрена кадастрална карта, намират приложение изискванията на чл. 6, ал. 3 относно описанието на имота. Доколкото в този случай в описанието се посочват данни от кадастралната карта, следва да намери приложение и изискването за удостоверяването на тези данни чрез представяне на скица-копие от плана. Този начин за индивидуализиране и удостоверяване на индивидуализиращи данни цели избягване на съмнения за действието на извършеното вписване. След извършената промяна в Наредба №3, това може да се удостовери чрез разпечатка от електронната страница на АГКК, която представя скицата на имота, за вписване на възбрана, а при съмнения съдията по вписванията разполага с възможност да се увери в актуалността на представената скица.

По изложените съображения настоящият съдебен състав е мотивиран да приеме частната жалба за основателна.Това от своя страна налага обжалваното  определение  да бъде отменено  като  неправилно.

Ръководен от изложените съображения съдът

 

                                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ определение № 41 от 24.11.2011 година на съдия по вписванията при СлРС за отказ за вписване на възбрана с вх. № 6551 от 24.11.2011 година по описа на СВ при СлРС.

 

ЗАДЪЛЖАВА Службата по вписвания да предприеме действия и извърши вписването на възбраната от  датата на постъпване на искането.

 

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: