ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

                               

                                             гр.Сливен, 15.12.2011 г.

 

 

  СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, граждански отделение, в закрито съдебно заседание на петнадесети декември две хиляди и единадесета година, в състав:

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВОВ

                                                            ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ СВЕТИЕВА

                                                            МЛ.СЪДИЯ:СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

 

като разгледа докладваното от мл.съдия Хазърбасанова въззивно частно гражданско дело № 581, по описа на съда за 2011 г., за да се признесе взе предвид следното:

 

 

  Производстово се развива по реда на чл.274, ал.1, т.2 от ГПК във вр. с чл.66, ал.2 от ГПК.

  Делото е образувано по подадена от ответника в първоинстанционното производство, частна жалба срещу протоколно Определение на Новозагорски районен съд от 18.10.2011 г., постановено по гр.д. № 458/2011 г. по описа на Районен съд гр.Нова Загора. С атакувания съдебен акт е отказано като неоснователно възстановяване на срок за подаване на отговор на искова молба, с аргумент, че страната е пропуснала възможността да стори това в законоустановения срок, предвид редовното й призоваване на 16.06.2011 г.

   В частната жалба се прави оплакване за неправилност на обжалвания акт, като се твърди, че при връчване на ответника на съобщение, с което му се изпраща препис от исковата молба срещу него, ведно с приложенията към нея, е допуснато съществено процесуално нарушение, което от своя страна водело до нередовност на призоваването и било причина за пропускане на срока за подаване на отговор на исковата молба.. Жалбоподателят излага, че пропускането на срока се дължи на процесуални нарушения свързани с неспазването на редица императивни разпоредби на ГПК относно призоваването. Посочва, че е нарушен чл.50, ал.4 от ГПК, който предвиждал в случай като настоящия да се залепи уведомление по чл.47, ал.1, което не било сторено. Твърди, че представител на ответника никога не е виждал призовкаря, нито е отказвал получаване на съобщения. Жалбоподателят сочи, че на този адрес са регистрирани още три фирми и предвид липсата на отбелязване на гърба на съобщението кой точно е отказал получаването му, нямало как да се направи извод, че именно това е бил представител на ответника.

   Частният жалбоподател моли окръжният съд да отмени атакуваното определение и да постанови друго, с което да уважи искането им за възстановяване на срок за подаване на отговор на искова молба по гр.д. № 458/2011 г. по описа на Районен съд гр.Нова Загора.

    Насрещната страна по частната жалба  в депозирания отговор, изразява становище за нейната неоснователност. Твърди, че е налице законосъобразно процесуално процедиране от районния съд, приемайки призоваването за редовно, тъй като книжата били правилно връчени при отказ на управителя на ответното дружество. Моли окръжният съд да остави без уважение подадената жалба и да потвърди атакуваното определение на Новозагорски районен съд.

    Съдът след като се запозна с депозираната жалба и материалите по делото, намира, че частната жалба е допустима – подадена е в срок, от легитимирана страна, срещу подлежащ на обжалване акт.

            След като взе предвид направените в частната жалба олаквания и данните по делото, настоящият състав на СлОС намира за установено от фактическа страна следното:

              Производството по гр.д. № 458/2011 г. по описа на Районен съд гр.Нова Загора е било образувано по искова молба на „Степо” ЕООД срещу „А4И Инвестмънт” ООД. След постъпване на исковата молба в съда, с Разпореждане от 13.06.2011 г. докладчикът по делото разпоредил връчването й ведно с приложенията към нея на ответника. Съобщението за връчване на препис от исковата молба се върнал с отбелязване на гърба от призовкаря, че на 16.06.2011 г. след посещение на адреса на управление на ответното дружество, там били намерени три лица, които отказали да го получат. С резолюция от 17.06.2011 г. докладчикът приел уведомяването за редовно. С Молба депозирана в деловодството на Районен съд гр.Нова Загора от 17.10.2011 г. жалбоподателят поискал районният съд да възстанови срока за подаване на отговор на исковата молба, по изложените в нея съображения. Районният съд се произнесъл по така направеното искане в открито съдебно заседание с протоколно определение от 18.10.2011 г., без да съобрази предвидената за това процедура в чл.66 от ГПК. От произнасянето, макар и да не е обективирано в нарочен диспозитив, може да се направи извод, че съдът отхвърлил искането като неоснователно, поради пропускането на срока по чл.131 от ГПК за депозиране на отговор на исковата молба.

        С оглед на приетото за установено от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

        Разпоредбата на чл.50 от ГПК урежда връчването на съобщения и призовки на търговци и юридически лица, което означава, че когато по делото страна е лице от посочената категория, същото се призовава по този ред, а не и по реда, предвиден за физическите лица.  В този смисъл неприложими са разпоредбите на закона за връчване при отказ – чл.44, ал.1 от ГПК във вр. с чл.45 от ГПК, когато страна по делото е търговец или юридическо лице, защото в този случай законодателят е предвидил специален ред – чл.50, ал.4 от ГПК. Тази категория лица се призовават на последния посочен в регистъра адрес и ако на този адреса, не бъде намерен някой, който е съгласен да получи съобщението, т.е. налице е отказ на намерените на адреса лица да го получат, какъвто е и настоящият случай, се залепва уведомление по чл.47, ал.1 от ГПК. В тази хипотеза страната ще се счита за уведомена от изтичане на 2 – седмичния срок по чл.47, ал.2 от ГПК. 

     Поради изложените съображения настоящият състав намира, че е налице незаконосъобразно процесуално процедиране на Районен съд гр.Нова Загора във връзка с преценката дали е налице редовно призоваване или не на ответника по гр.д. № 458/2011 г. Тази неправилна преценка от своя страна е довела и до отхвърляне на молбата за възстановяване на срок за подаване на отговор от ответника като неоснователна. По своето същество подадената молба е била недопустима, поради липса на правен интерес да се иска възстановяване на срок, който въобще не е започвал да тече за ответника, поради нередовното му призоваване. Районният съд е следвало да остави подадената в молба без разглеждане и да приеме подадения отговор на искова молба, като подаден в законовия срок, предвид обстоятелството, че такъв срок за ответника въобще не е започвал да тече. С оглед на изложеното, делото трябва да бъде върнато на районния съд с указания за приемане на подадения отговор, тъй като е депозиран в законовия срок

     С оглед на гореизложеното настоящият състав намира, че районният съд неправилно е процедирал във връзка с преценката си дали се касае за редовно уведомяване на ответника, поради което атакуваното определение следва да бъде отменено.

                Водим от горното и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

 

 

 

                                   ОПРЕДЕЛИ:

 

 

 

 

     ОТМЕНЯ Определение от 18.10.2011 г. на Районен съд гр.Нова Загора, постановено по гражданско дело № 458/2011 г. по описа на същия съд, с което е отхвърлена като неоснователна Молбата на „А4И Инвестмънт” ООД за възстановяване на срок за подаване на отговор на искова молба.

     ВРЪЩА делото на Районен съд гр.Нова Загора, за продължаване на съдопроизводствените действия по гражданско дело № 458/2011 г. по описа на същия съд, във връзка с администриране на отговор на искова молба от „А4И Инвестмънт” ООД, подаден в законоустановения срок.

 

                                                                

                Определението е окончателно е не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                           

 

                                                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                          2.