ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

22.12.2011 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на двадесет и втори декември……...……………………….

през две хиляди и единадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                              Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  583 описа за 2011 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание в чл. 274 и сл. от ГПК.

            Образувано е по частната жалба на А.Д. Р. против Разпореждане № 20856 от 17.11.2011 г.  по ч.гр.д. № 5690/2011 г. по описа на Районен съд Сливен.  В жалбата се твърди, че постановеното разпореждане, с което й е върната частната жалба е незаконосъобразно, тъй като в деловодството на СлРС й било съобщено, че следва да внесе д.т. в размер на 15 лв. за частната си жалба по гр.д.№ 5690/11 на СлРС и тя е изпратила оригинала на вносната бележка по пощата на 28.10.2011г. с обратна разписка. Твърди че не е разбрала, че следва да внесе държавна такса от още 15 лв. по сметката на ОС. Моли съда да отмени постановеното разпореждане.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок, но разгледана по съществото си, е неоснователна.

            Жалбоподателката А.Д. Р. е заявител по ч. гр.д. № 5690/11 на СлРС. СлРС е постановил Разпореждане  № 16861 от 16.09.2011г., с което е отхвърлил заявлението й за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 417 т.9 от ГПК срещу С.П.П., като неоснователно. Срещу посоченото разпореждане заявителката е подала частна жалба от 13.10.2011г. На същата дата е внесла д.т. по сметка на СлОС в размер на 15 лв., която в последствие е била представена по делото. С Разпореждане от 14.10.2011г., СлРС е разпоредил да се съобщи на жалбоподателката, че следва да довнесе д.т. по сметка на СлОС от 15лв., като бъде предупредена жалбоподателката, че при неизпълнение на това задължение, частната жалба ще й бъде върната. На А.Д. Р. е било изпратено съобщение от канцеларията на СлРС с указанията на съда, което е получено от нея на 27.10.2011г. В същото изрично е било указано на жалбоподателката, че следва да довнесе сумата от 15лв. по сметка на СлОС, като при неизпълнение на указанията жалбата ще й бъде върната. В дадения срок, жалбоподателката не е внесла остатъка от държавната такса.

            При така изложеното, правилно и законосъобразно, СлРС е върнал частната жалба, като е приел че не са изпълнени в срок указанията му.

            С оглед изложеното съдът намира, че следва да остави без уважение частната жалба, като неоснователна.  

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на А.Д. Р., ЕГН **********,***, СО, район „И.”, ж.н. „Д.”, ул. „В. К.” №*, ет.*, ап. *, против Разпореждане № 20856 от 17.11.2011 г.  по ч.гр.д. № 5690/2011 г. по описа на Районен съд Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: