О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

Гр. Сливен, 17.01.2012 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на седемнадесети януари през две хиляди и дванадесета година, в състав:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

 

        СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз.гр.д. № 589 по описа за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и следващите от ГПК.

         Постъпила е частна жалба от адв. А.С. ***, в качеството й на пълномощник на К.Т. ***/2011г. по описа на СлРС. В жалбата се твърди, че на 31.10.2011г. е получено определение от 24.10.2011г., с което се прекратява производството по гр.д. № 4988/2011г. на СлРС и делото се изпраща по подсъдност на Районен съд – Стара Загора. Атакува се това определение на СлРС, като се сочи, че според разпоредбата на чл.112 от ГПК искът за издръжка може да бъде предявен и по постоянния адрес на ищец, какъвто е конкретния случай. Представят се доказателства относно постоянния адрес на ищеца – копие от лична карта.

         От съда се иска атакуваното определение да бъде отменено и делото върнато на СлРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

         Препис от частната жалба е връчен редовно на другата страна, като в указания от съда срок е представен отговор по нея. В същия се излагат доводи относно законосъобразността на атакувания съдебен акт.

         След анализ на събраните по делото доказателства, съдът установи следното от фактическа страна :

         Пред СлРС е предявен иск от К.И.Т. против сина му И.К.Т. за прекратяване на дължима издръжка, с правно осн. чл.150 от СК.

Исковата молба е била връчена на ответника, като в депозирания по нея отговор същия е направил възражение за липса на местна подсъдност с искане за изпращане на делото за разглеждане на местно компетентния съд по местожителство *** Загора.

Първоинстанционния съд е уважил възражението и с определение от 24.10.2011г. е прекратил производството пред СлРС и изпратил делото за разглеждане пред местно компетентния съд Районен съд – Стара Загора.

Определението е връчено на ищеца на 31.10.2011г., като в указания срок на 31.10.2011г. е депозирана и разглежданата жалба против него.

Установеното от фактическа страна, мотивира следните изводи от правно естество, а именно :

Съгласно чл.105 от ГПК искът се предявява в района, където е местожителството на ответника. Изключение от това общо правило е направено за иска за издръжка, който може да се предяви и по местожителството на ищеца.

Под ищец обаче по смисъла на чл.112 от ГПК трябва да се разбира този който предявява претенция за издръжка, а не този, който дължи такава, когато с предявен от него иск той иска да се намали или прекрати същата. Това е така, защото изключението, предвидено в закона, цели да се защитят интересите на децата, на които родителите дължат издръжка, болните родители, които нямат средства да се издържат, на които синовете и дъщерите дължат издръжка или болния съпруг, на когото другият съпруг дължи издръжка, но не и да се поставят тези лица в по-неблагоприятно положение от другите ответници, където искът не е за намаляване на издръжката.

Друго тълкуване на нормата на чл.112 от ГПК ще бъде в разрез с идеята за поставянето на децата под особена закрила на държавата и подпомагане на други лица, които имат право на иск за издръжка от своите близки, и ще бъде в тяхна вреда.

Като е изтълкувал така разпоредбата на чл.112 от ГПК, първоинстанционния съд не е допуснал нарушение на закона и правилно е прекратил производството пред СлРС и изпратил делото за разглеждане пред Районен съд – Стара Загора.

Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав на СлОС

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

ПОТВЪРЖДАВА определение от 24.10.2011г. постановено по гр.д. № 4988/2011г. на СлРС.

Определението не подлежи на обжалване.

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

                                                        ЧЛЕНОВЕ : 1.

                                                                            2.