О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр.Сливен, 21.12. 2011 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи  декември през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВОВ

                                                             ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ СВЕТИЕВА

                                                                         мл.съдия: СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

като разгледа докладваното от  съдия  Светиева въззивно частно граждански дело № 601 по описа на съда за 2011 година, за да се произнесе, съобрази следното:

             

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 275 и сл. от ГПК.

Обжалвано е разпореждане, с което е отхвърлено заявление по чл. 417 и чл. 418 от ГПК за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист въз основа на извлечение от счетоводни книги на „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД.

Частният жалбоподател твърди, че разпореждането е незаконосъобразно, тъй като неправилно РС е приел, че не е изпълнено изискването на чл. 418 ал. 2 от ГПК. Посочва, че към заявлението e представен документа по т. 2 на чл. 417 от ГПК, а именно – извлечение от счетоводните книги, с който се установяват вземането на банката. Документът е редовен от външна страна и съдържа нужната счетоводна информация за задължение по партидата на длъжниците по договор за потребителски банков кредит № 9197 от 19.10.2006 година Наред  с  това посочва, че в чл. 18 , ал. 1 , б. „ж”q от представения като приложение към заявлението  договор, изрично между страните по същия е  договорено правото на банката да обяви за предсрочно изискуемо цялото кредитно задължение в случай, че кредитополучателят просрочи погасителна вноска  и /или лихва, като  в  хипотезата  на т. 12 от този договор, кредитът става предсрочно изискуем, без да  е  необходимо изрично  волеизявление  на  банката  за  това. Като не е обсъдил приложените доказателства  относно изискуемостта на целия остатък от кредита, СлРС не е достигнал до правилни  правни изводи.

Считайки атакуваното разпореждане на СлРС за незаконосъобразно, моли въззивния съд да го отмени и постанови издаването на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.                                                                                                          Настоящият състав намира частната жалба за допустима, подадена в законовия срок от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез съда постановил атакувания акт.

След като се запозна със заявлението и представените пред РС към него документи, този  съдебен състав достигна  до  извода, че частната жалба е основателна и следва да се уважи.

В заявлението по чл. 417 от ГПК се сочи, че документът, от който произтича вземането заявителя е “извлечение от банкова сметка”, ***в кредит № 9197 от 19.10.2006 година.

Съгласно разпоредбата на чл. 417, т. 2, пр. 3 от ГПК, самостоятелно основание за издаване на заповед за изпълнение е извлечението от счетоводните книги, с което се установява вземане на банка. В случая такова от заявителя - „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД е представено и то е редовно от външна страна - издадено от компетентен орган, посочва длъжника, основанието за възникване на вземането, както и неговия размер. Следователно приложения към заявлението от заявителя документ /“извлечение от банкова сметка”/ ***емане срещу лицето, против което се иска издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, което не е свързано с изпълнение на насрещно задължение на заявителя. Макар и договор за потребителски банков кредит № 9197 от 19.10.2006 година да не е предпоставка за издаването на посочените актове по смисъла на чл. 417 т. 2 от ГПК, от него  се извличат  данни за договореностите  между  страните, за поръчителите по договора както и за   правото на банката – заявител да се позове на уговорената трансформация към предсрочно изискуем кредит и то без да е необходимо изрично волеизявление на банката за това. Последното  не  е отчетено  от първоинстанционния съд , поради  което  същия е достигнал до  неправилни правни изводи , обусловили постановяването  на  обжалвания съдебен акт.

Налице са условията на закона за уважаване на направеното със заявлението искане за издаване на заповед за незабавно изпълнение срещу длъжниците, посочени в заявлението.

Предвид изложеното, като е стигнал до обратните изводи, СлРС е постановил незаконосъобразно и неправилно разпореждане, което следва да бъде отменено. Делото следва да се върне на първоинстанционния съд за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

На заявителя следва да се присъдят посочените в заявлението суми, както и претендираните разноски за двете инстанции.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

                                                О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 2197 от 30.11. 2011 година по ч.гр.д. № 7291 по описа на СлРС за 2011 година, с което е отхвърлено като неоснователно заявление с вх. № 27489/22.11.2011 година по вх. рег. на СлРС, подадено от „АЛИАНЦ БАНК  БЪЛГАРИЯ”  АД, със седалище и адрес на управление на дейността гр. С., ул. “М.Л.” № * за издаване по реда на чл. 418 от ГПК на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение и изпълнителен лист въз основа на документ по чл. 417 т. 2 от ГПК, против посочените в заявлението длъжник и поръчители като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

ВРЪЩА делото на СлРС за ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД за незабавно изпълнение  и  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ, съгласно мотивите.

 

Определението не подлежи на касационно обжалване.

                                   

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                           

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                      2.