О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 04.01.2012 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:     

                               

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                Мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 603 по описа за 2011  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.413 ал.1 от ГПК.

Постъпило е възражение от длъжника срещу издадена заповед за изпълнение, като в посоченото възражение, наред с другите съображения, се инвокират оплаквания за незаконосъобразност на заповедта за изпълнение в частта за разноските, което следва да бъде прието като обжалване на издадената заповед № 4933/09.11.2011 г.  за изпълнение на парично задължение в частта й относно разноските по делото, които са в размер на  26.50 лв. В жалбата не се сочат конкретни основания за незаконосъобразност освен, че  присъдените разноски са изчислени на основание на много по-голяма сума за изплащане, каквато длъжникът счита, че не дължи.

 Съдът за да се произнесе  съобрази следното:

Съгласно чл. 413 ал. 1 от ГПК заповедта за изпълнение не подлежи на обжалване от страните освен в частта за разноските. Съгласно чл. 412 т. 6 от ГПК в заповедта се определят разноските, които длъжникът следва да заплати. За длъжника интерес да обжалва така присъдените разноски ще възникне ако му бъдат присъдени такива без доказателства или превишаващи нормалните разходи за защита на заявителя. Очевидно е, че в конкретния казус не е налице нито една от тези хипотези - напротив в заповедта за изпълнение е посочен размер на разноските значително по-малък от действително  направените. Ето защо  жалбата се явява неоснователна.

Ръководен от изложените съображения съдът

 

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на А.И. *** срещу  заповед № 4933/09.11.2011 г. за изпълнение на парично задължение в частта относно разноските.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: