ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 03.02.2012г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на трети февруари през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ :СНЕЖАНА БАКАЛОВА,

ЧЛЕНОВЕ:ХРИСТИНА МАРЕВА,

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

като разгледа докладваното от ХРИСТИНА МАРЕВА ч. гр.д. № 610 по описа на съда за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по частната жалба подадена на основание чл. 418 ал.4 от ГПК и подлежи на разглеждане по реда на чл. 278 от ГПК

„Банка ДСК” ЕАД – гр. София (Банката) чрез надлежен пълномощник по чл. 32 т.3 от ГПК – гл.юр.к. Р.И.Г., обжалва разпореждане № 21574/23.11.2011г. по ч.гр.д. № 6425/11г. на РС – Сливен, с което е отказано издаването на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист в Банката срещу наследници на „А.В.П., б.ж. на гр. Сливен.

В частната жалба се оспорва като незаконосъобразен довода в мотивите на районния съд, че заявлението е по отношение на малолетно лице – наследник на А.В.П., но не е посочен негов законен представител. Изтъква се, че наследниците на длъжника на Банката не са известни и не е възможно „самоинициативното” снабдяване с удостоверения за наследници. Във връзка с това е направено искане, което не е било удовлетворено от районния съд.

Предвид изложеното се иска от въззивния съд, след като издаде поисканото съдебно удостоверение за снабдяване с удостоверение за наследници, да отмени обжалваното разпореждане и вместо това да постанови издаването на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист срещу наследници на длъжника на Банката съобразно техните наследствени квоти.

Частната жалба е допустима – подадена е в рамките на преклузивния срок срещу определение съгласно чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК, преграждащо по нататъшното развитие на делото.

За да отхвърли изцяло искането за издаване на заповед за изпълнение и за изпълнителен лист първоинстанционния съд е приел, че такива не следва да бъдат издавани срещу малолетно лице, за което няма данни за законния представител, нито за приемане на наследството по опис.

В заявлението за длъжникът не е индивидуализиран със своите имена, а само като „наследници на А.В.П.”. Със заявлението е поискано издаването на съдебно удостоверение за снабдяване на заявителя с удостоверение за наследниците на посочения длъжник на Банката, което искане, противно на твърденията в частната жалба, е било уважено. Въз основа на издаденото удостоверение за наследници, заявителят е представил удостоверение за наследници на А.В.П., в което е посочена единствено В.А.В., род. на ***г. Наред с това Банката е представила и заявление, в което като длъжник е посочено малолетното дете, без да са посочени имена на неговия законен представител и/или настойник.

Не е искано издаването на съдебно удостоверение, въз основа на което заявителя за се снабди с друго относно законния представител на малолетното дете, нито за неговите родствени връзки. Не са представени и доказателства, че малолетната В.А.В. е приела наследството по опис.

Въз основа на така установеното се налага от правна страна извода, че районният съд правилно е постановил отказ за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист.

Посочената в заявлението като длъжник - В.А.В., поради възрастта си – под 14 години, не притежава нито материално-правна, нито процесуална дееспособност – както активна, така и пасивна. Израз на това е и изискването – установено в разпоредбата на чл. 28, ал. 4 от ГПК, за задължителното осъществяване на процесуално представителство на малолетните и пълно запретените от техните родители, съответно – настойници. Вярното е, че Банката не разполага с възможността свободно да борави с лични данни за наследниците на своите длъжници, но също така е вярно, че е допустимо да се снабди със съответните съдебни разрешения за установяване самоличността на законния представител на малолетната В.А.В., което не е сторено.

Посочването на законният представител на малолетната В.А.В. е абсолютно и задължително условие, неспазването на което би довело до недопустимост на съдебния акт, издаден във всяко едно съдебно производство без негово участие.

Извън това ненадлежно извършване на процесуални действия в нарушение на разпоредбата на чл. 28, ал. 4 от ГПК, правилно е отказано издаването на изпълнителен лист, поради липсата на доказателства за приемане наследството на А.В.П. от малолетната В.А.В. по опис.

Предвид изтъкнатата по-горе материалноправна недееспособност на малолетната В.А.В., за да защити имуществото на малолетното лице от обременяването му със задължения на наследодателя над размера от полученото от него наследство законът – чл. 61, ал. 2 от ЗН, не допуска приемането на наследството да се извърши по реда на чл. 49, ал. 2 от ЗН.

Следователно за ангажирането на имуществената отговорност на малолетната В.А.В. в качеството й на наследник на А.В.П. приемането на наследството му по опис от нея се явява абсолютно задължително условие, при неизпълнението на което правилно и законосъобразно районният съд е отказал издаването както на заповед за изпълнение, така и на изпълнителен лист.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на на „БАНКА ДСК” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „М.” № * Булстат\ ЕИК 121830616 чрез пълномощник - гл. юрисконсулт Р.И.Г. срещу разпореждане № 21574/23.11.2011г. по ч.гр.д. № 6425/11г. на РС – Сливен, с което е отказано издаването на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист срещу В.А.В., ЕГН ********** в качеството й на наследник на А.В.П., б.ж. на гр. Сливен, за негови задължения по договор за кредит от 09.07.2007г. като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:1.

 

2.