О П Р Е Д Е Л Е Н И Е      N 

 

гр. Сливен, 04.01.2012 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                              МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                 мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

като разгледа докладваното от Надежда Янакиева въз.ч.гр.  д.  N 612 по описа за 2011  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 275 и сл. от ГПК.

Обжалвано е разпореждане, с което е уважена молба за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 и чл. 418 от ГПК и изпълнителен лист въз основа на договор за заем на парична сума с нотариална заверка на подписите.

Частната жалбоподателка твърди, че разпореждането е незаконосъобразно, тъй като съдът не е преценил, че претендираната сума е погасена, че договорът за заем е недействителен като симулативен, тъй като прикривал договор за продажба на стоки и тя не е получила 16 780 лв., излага твърдения относно извършени плащания, договорни уговорки и промени в тях, представя доказателства и заявява, че от тях следва изводът, че не е доказано заявлението по чл. 417 ал. 2 от ГПК на насрещната страна. Моли разпореждането да бъде отменено, алтернативно иска на основание чл. 420 ал. 2 от ГПК спиране на принудителното изпълнение по изп.д.  № 20117680400668.

В законовия срок е постъпил отговор на частната жалба, с който ответната по нея страна заявява, че частната жалба е неоснователна в двете й части, развива подробна аргументация в тази насока.

Настоящият състав намира частната жалба за неоснователна.

Съгласно разпоредбата на чл. 419 ал. 2 от ГПК частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение може да се основавасамо на съображения, извлечени от актовете по чл. 417. В случая  частната жалбоподателка оспорва правоотношението и излага материално правни доводи, а доколкото представеният документ по чл.  417 т. 3 от ГПК е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника, твърденията във връзка с привидността на договора не могат да бъдат изследвани и обсъждани по в това производство. Симулацията не е формален  порок на договора и обективиращия го писмен документ, поради което следва да се доказва в спорен исков процес. Тъй като останалите твърдения за недължимост на сумата също произтичат от съществото на материалните правоотношения, /за които частната жалбоподателка заявява, че имат за предмет не заем на парична сума, а покупко-продажба на движими вещи/, не могат да се възприемат като основателни и възраженията за погасяване чрез плащане на задължението по представения от заявителката документ – договор за заем, тъй като те са релевирани към продажби на стоки.

Що се отнася до искането за спиране на принудителното изпълнение по изп.д. № 20117680400668, то не следва да се разглежда от въззивната инстанция. По реда на чл. 420 ал. 2 от ГПК, на който се позовава частната жалбоподателка, съдът, постановил незабавното изпълнение – в случая – СлРС, може да го спре, при наличието на предвидените в чл. 420 ал. 1 или 2 условия. Поради това искането следва да бъде разгледано от  СлРС, който е компетентен да се произнесе по него.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба вх.№ 28697/05.12.11г., против разпореждане от 15.08.2011г.  по ч.гр.д.№ 4987/11г. на СлРС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

ПОТВЪРЖДАВА  разпореждане от 15.08.2011г.  по ч.гр.д.№ 4987/11г. на СлРС като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

ИЗПРАЩА частна жалба вх.№ 28697/05.12.11г. на СЛИВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД за произнасяне по искането за спиране по чл. 420 ал 2 от ГПК, направено в нея.

 

Определението   подлежи на  касационно обжалване с частна жалба пред ВКСРБ в едноседмичен срок от връчването.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

         ЧЛЕНОВЕ: