ОПРЕДЕЛЕНИЕ№                                    

Гр. Сливен, 28.02.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр. отделение в закрито заседание на  двадесет и осми февруари през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното гр.д.№ 11 по описа на съда за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба, подадена от „Булстрад Виеан Иншурънс Груп” – гр. София, с която са предявени осъдителни искове с обща цена в размер на 66033,92лв. – главница и 7909,18лв. – мораторна лихва.

След отстраняване на констатираните от съда нередовности във връзка с пасивната легитимация на ответниците – посочени в първоначалната искова молба само като наследници на М.Р.Т. (М.), се установява, че се касае за субективно съединени искове, всеки от които с цена в размер на 13206,78лв. – главница и 1581,84лв. – мораторна лихва.

Касае се за субективно и кумулативно съединени искове, като цената на всеки от тях не надвишава размера от 25000 лв.

Предявените с исковата молба искове са граждански и с оглед цената на всеки от тях съгласно чл. 104, т.4 от ГПК (доп. ДВ бр. 50 от 2008г.) –под 25000 лв., подлежат на разглеждане от Районен съд – гр. Сливен по правилата за родова подсъдност.

Предвид гореизложеното производството – образувано пред Окръжен съд – гр. Сливен производство по посочената искова молба следва да се прекрати и да се изпрати за разглеждане от родовокомпетентния съд по седалището на ищеца, а именно РС – гр. Сливен!

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 11/12г. на ОС – гр. Сливен и ИЗПРАЩА делото за разглеждане ПО ПОДСЪДНОСТ на компетентния РАЙОНЕН СЪД – СЛИВЕН!

 

Определението подлежи на обжалване от ищците с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му Апелативен съд – гр. Бургас!

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: