ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Гр.Сливен, 01.02.2012 год.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, второ въззивно гражданско отделение, в закрито заседание на ПЪРВИ ФЕВРУАРИ ДВЕ ХИЛЯДИ И ДВАНАДЕСЕТА ГОДИНА в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВОВ

                  ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ СВЕТИЕВА

        МЛ.СЪДИЯ: СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Атанас Славов Частно гражданско дело /В/ № 12 по описа на съда за 2012 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производство е по реда на чл.278 ал.4 в вр. чл.264 от ГПК.

Производството е образувано по частна жалба от М.Г.Д., чрез адвокат Г.Х. *** против Определение № 4078/21.11.2011 год. по гр.дело № 7107/2011 год. по описа  на Сливенски районен съд.

С обжалваното Определение първоинстанциония съд е прекратил производството по делото, поради неподведомственост на иска на СлРС и е постановил исковата молба ведно с приложенията да се изпрати на Административен съд гр.Сливен.

С нарочна молба входирана с Вх.№ 500/09.01.2012 год. от адвокат Г.Х. ***, в качеството й на процесуален представител по пълномощие по реда на чл.32 от ГПК е оттеглила частната жалба.

Адвокат Г.Х. *** като процесуален представител на жалбоподателката видно от представеното пред първата инстанция пълномощно разполага с представителна власт и има права да се разпорежда с предмета на делото включително и да оттегли иска и частната жалба по смисъла на чл.34 ал.2 от ГПК.

С оттеглянето на частната жалба въззивния съд е дезиран, поради което и на основание чл.278 ал.4 в вр. с чл. 264, ал. 1 ГПК производството по делото ще следва да бъде прекратено.

Мотивиран така и на основание чл. 278 в вр. чл.264 от ГПК въззивният съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството Ч.В.гр. дело № 12/2012 год. по описа на Сливенски окръжен съд.

Определението подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

           ЧЛЕНОВЕ: